อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

มจร เปิดปริญญาโทบูรณการพุทธ-ศาสตร์สมัยใหม่  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปิดปริญญาโทบูรณการพุทธ-ศาสตร์สมัยใหม่     พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.55 น.

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า มจร กำลังเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ที่มจร วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์  เพื่อต้องการพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาที่มีความรู้ ความสามารถ ในการค้นคว้า วิจัย ด้านพระพุทธศาสนา ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีคุณธรรมจริยธรรม
            

ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา กล่าวต่อไปว่า สำหรับเนื้อหาในหลักสูตรจะมุ่งเน้นพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์ ตำราพระพุทธศาสนา รวมทั้งการปฏิบัติ โดยบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าเรียนเมื่อจบแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ที่สำคัญเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านจิตใจ ปัญญา ให้เป็นบุคลากรผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ทั้งนี้การเรียนพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่


ทั้งนี้จะเป็นการบูรณาการด้านพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา มีการสอนเรื่องหลักการบริหารแบบพุทธ การสื่อสารแบบพุทธ การศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเข้าใจถึงระบบไตรลักษณ์ เข้าใจชีวิต เข้าใจทุกข์ และเข้าถึงธรรม ที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในการบริหารองค์กร และบริหารชีวิตได้เป็นอย่างดี  ผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ที่ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยห้อง 305 ชั้น 3 มจร วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์  กรุงเทพฯ  จนถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.089-8988268 และ091-5149393 ทุกวันทำการ เว้นวันพระ วันอาทิตย์ และวัดหยุดนักขัตฤกษ์
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37