อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ปลุกเด็กเกษตรเรียนรู้สู่โลกดิจิทัล

“คุณหญิงกัลยา”ปลุกพลังนักศึกษาอาชีวะเกษตร เรียนรู้หลากหลาย ควบคู่คุณธรรม ก้าวสู่โลกดิจิทัล อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.04 น.


เมื่อวันที่ 16 ก.พ.63 ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ได้มีพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย(อกท.)ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ประธาน

ดร.ชาติชาย  เกตุพรม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ประธานกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) ระดับชาติ กล่าวว่า การประชุมสมัยสามัญ อกท.ระดับชาติ เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่เป็นเยาวชนของชาติได้เรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์จริง จากการได้ปฏิบัติจริงในวิชาชีพการเกษตร ซึ่งแต่ละปีการศึกษา องค์การจะจัดการประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท.ระดับชาติ 1ครั้ง


 

โดยปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-20 ก.พ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ขององค์การ  และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ของสมาชิก หน่วย อกท. ครู บุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ

รวมถึงเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วย อกท. สมาชิก อกท. ศิษย์เก่า อกท.และผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท. เผยแพร่ผลงานและความสำเร็จต่างๆขององค์การ และเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย โดยปีนี้มีหน่วย อกท.เข้าร่วมงานทั่วประเทศ จำนวน  52 หน่วย และได้มีการเชิญแขกต่างประเทศเข้าร่วมงานด้วย ที่สำคัญการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ที่เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงาน
ด้านดร.คุณหญิงกัลยา  กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ อกท.ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ว่า การประชุมนี้เป็นพิธีการที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับสมาชิก อกท.ทุกคน ที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานร่วมกัน อย่างมีระเบียบแบบแผน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อองค์การและต่อสถานศึกษา ขอเป็นกำลังใจในการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมของภาคอาชีวศึกษาเกษตรในครั้งนี้

ขอให้การประชุมสมัยสามัญ อกท.เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกการทำงานร่วมกัน ให้สมาชิกได้พัฒนาด้านคุณลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ในอนาคตข้างหน้า ซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และขอฝากถึงสมาชิก อกท.ทุกคนว่า ในฐานะที่พวกเราเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในภาคการเกษตร ทุกคนต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ มีความสามารถที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อให้มีความพร้อมก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตัลต่อไป 

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 53