อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

ก.พ.อ.เห็นชอบ3 ศ.ปรับลดคณะอ.ก.พ.

ก.พ.อ.มีมติเห็นชอบ 3 ศาสตราจารย์. พร้อมปรับลดคณะอ.ก.พ.จาก6 เหลือ 4เพื่อทำงานกระชับขึ้น จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.21 น.


เมื่อวันที่ 17ก.พ.ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็ว ๆนี้ มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์(ศ.) จำนวน 3 ราย

ได้แก่ 1.รศ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 2. รศ.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  และ3 .รศ.สมศักดิ์ ภัคภิญโญ​ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตนขอให้เร่งดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ​ที่เหลืออยู่​จำนวนมากให้แล้วเสร็จ​โดยเร็วด้วย​

ดร.สุ​วิทย์​ กล่าวต่อไปว่า​  นอกจากนี้ก.พ.อ.ยังได้มีการปรับชุดคณะ อ.ก.พ. ให้กระชับลง จากเดิม มี 6ชุด ลดเหลือ 4ชุด  โดย 2 ชุดที่ตัดออกไปนั้นนำไปรวมในคณะกรรมการการอุดศึกษา(กกอ.) เพื่อให้การทำงานมีการสอดคล้องกับนโยบายมากขึ้น  ทั้งนี้คณะ อ.ก.พ.เดิม ประกอบด้วย1. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

2.คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 3.คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  4.คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบอุดมศึกษา 5.คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับคุณวุฒิ และ 6.คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ โดยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบอุดมศึกษา จะไปอยู่ใน กกอ.

นอกจากนี้​ก.พ.อ. ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์(ก.อ.ร.)  มีศ.พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน  และแต่งตั้ง รศ.พินิติ รตะนานุกูล​ เป็นผู้แทน ก.พ.อ.เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 53