อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 10 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

สอศ.ย้ายผอ.สถานศึกษา59รายไปสถานศึกษาแห่งใหม่

“ณรงค์” ลงนามโยกย้าย 59 ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด สอศ. ให้ไปดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.31 น.

วันนี้ (19 พ.ย.)นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ 1947 /2562 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. โดยให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 59 ราย ดังนี้ 1. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย 2. นายบัณฑิต ยิ้มน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 3. นายสุรินทร์ นวลรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 4. นายสุธน ราชเดิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 5. นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง 6. นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 7. นายประมวล วิลาจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 
8. นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก 
9. นายจงอางศึก ศรีวะสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 
10. นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

11. นางสาวอรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 12. นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 13. นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 14. นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 15. นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 16. นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 17. นางเมธิณี บุญเอกบุศย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ 18. นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 19. นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 20. นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล 

21. นายสมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
22. นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล 
23. นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
24. นายพุทธพร ปราโมทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
25. นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 26. นายประวิทย์ บุรินนิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู  27. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  28. นายสำรวย โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 29. นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล 30. นายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 

31. นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 32. นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 33. นายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 34. นายณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 35. นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 36. ว่าที่ร้อยโท นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 37. ว่าที่ร้อยโท บุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 38. นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 39. นายบุญปลูก บุญอาจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 40. นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 

41. นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน 
42. นายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
43. นายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 44. นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
45. นายประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
46. นางอุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี 47. นายประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 48. นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 

49. นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา 50. นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 51. นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 52. นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 53. นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 54. จ่าสิบเอก สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 55. นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  56.​นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ​57.​นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ​58.​นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ​59.​นายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35