อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

สอศ.ย้ายผอ.สถานศึกษา59รายไปสถานศึกษาแห่งใหม่

“ณรงค์” ลงนามโยกย้าย 59 ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด สอศ. ให้ไปดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.31 น.

วันนี้ (19 พ.ย.)นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ 1947 /2562 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. โดยให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 59 ราย ดังนี้ 1. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย 2. นายบัณฑิต ยิ้มน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 3. นายสุรินทร์ นวลรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 4. นายสุธน ราชเดิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 5. นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง 6. นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 7. นายประมวล วิลาจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 
8. นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก 
9. นายจงอางศึก ศรีวะสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 
10. นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

11. นางสาวอรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 12. นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 13. นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 14. นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 15. นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 16. นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 17. นางเมธิณี บุญเอกบุศย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ 18. นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 19. นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 20. นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล 

21. นายสมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
22. นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล 
23. นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
24. นายพุทธพร ปราโมทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
25. นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 26. นายประวิทย์ บุรินนิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู  27. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  28. นายสำรวย โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 29. นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล 30. นายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 

31. นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 32. นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 33. นายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 34. นายณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 35. นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 36. ว่าที่ร้อยโท นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 37. ว่าที่ร้อยโท บุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 38. นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 39. นายบุญปลูก บุญอาจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 40. นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 

41. นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน 
42. นายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
43. นายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 44. นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
45. นายประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
46. นางอุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี 47. นายประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 48. นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 

49. นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา 50. นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 51. นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 52. นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 53. นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 54. จ่าสิบเอก สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 55. นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  56.​นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ​57.​นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ​58.​นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ​59.​นายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36