อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

'บีซีซี'แถลงการณ์บริหารงานโปร่งใส ตามระเบียบทุกอย่าง

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ร่อนแถลงการณ์ยืนยันบริหารงานโปร่งใส ทำตามระเบียบทุกอย่างแล้ว เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.51 น.

จากกรณีผู้ปกครองและนักเรียนในสังกัดโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เกิดความสงสัยในการบริหารงานของผู้บริหาร จึงได้รวมตัวแสดงพลังพร้อมกับประท้วงการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่ 9 พ.ย. มน. วิศาล มหชวโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์ว่า เพื่อให้เห็นภาพรวมของแนวทางปฏิบัติที่โรงเรียนในสังกัดของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (รวมถึงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) พึงต้องปฏิบัติตาม ขอยกตัวอย่างบางส่วนของระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ต้องใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อ และจัดจ้างของโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้

1. อำนาจสั่งจ่าย การสั่งจ่ายเงินที่มีจานวนเกิน 5,000.- บาท ขึ้นไป ให้ผู้จัดการสั่งจ่ายเป็นเช็คธนาคารให้กับผู้รับเงินตามเช็คทุกรายการ และต้องขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” หรือ ขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้น  การสั่งจ่ายที่มีจานวนต่ากว่า 5,000.- บาท หากจ่ายเป็นเงินสด ให้จ่ายจากเงินสดย่อยและบันทึกบัญชีเงินสดย่อย  ผู้จัดการ ผู้อานวยการโรงเรียน ขออนุมัติวงเงินเบิกเงินสดย่อยจากคณะกรรมการบริหาร ได้ไม่เกิน 80,000.- บาท ผู้จัดการมีอานาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 400,000.- บาท

ค่าใช้จ่ายที่ผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการสั่งจ่าย ต้องเหมาะสม และไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินของโรงเรียน โดยที่ (1) มีใบเสร็จรับเงินประกอบทุกครั้ง (2) ไม่จ่ายค่าใช้จ่ายเหมา เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าน้ำมัน เบี้ยเลี้ยง (3) ไม่จ่ายค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกัน งานเดียวกัน ที่แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ หรือจ่ายหลายครั้ง หากรวมกันแล้ววงเงินเกินอำนาจสั่งจ่าย ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารขออนุมัติ หรือหากเกินอำนาจ คณะกรรมการบริหารต้องนำเสนอต่อคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ พิจารณาตามขั้นตอน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายประจำ เช่น เงินเดือน เงินค่าตำแหน่ง ของขวัญคริสตมาส ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติโดยถูกขั้นตอนแล้ว

คณะกรรมการบริหารสถาบัน มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินกาหนด ได้ไม่เกิน 3,000,000.- บาท การสั่งจ่ายเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ แม้จะมีปรากฏในรายละเอียดของงบประมาณ ผู้จัดการและผู้อำนวยการสามารถเบิกเงินทดรองจ่าย ได้ตามวงเงินอำนาจสั่งจ่ายเท่านั้น หากเกินอำนาจต้องขอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะเบิกเงินทดรองจ่ายได้

2. อำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีการกำหนดวงเงิน ไว้ตามลำดับ โดยวงเงินของโรงเรียนขนาดใหญ่ คือ การจัดซื้อจัดจ้างที่ราคาต่อหน่วย หรือรวมราคาแล้ว ไม่เกิน 400,000.- บาท ผู้จัดการร่วมกับผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 400,000.01 – 3,000,000.- บาท คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 3,000,000.01 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (ผู้รับใบอนุญาต) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง

3. การจัดซื้อที่ดิน และ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง การซื้อกิจการ สิทธิในที่ดินทุกประเภท หรือสิทธิต่าง ที่มีมูลค่า 10,000,000 บาทขึ้นไป จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อน ประกอบการเสนอพิจารณาเพื่อขออนุมัติตามขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อด้วยวิธีใดก็ตาม ประเมินราคา และมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการจัดซื้อ ต้องมีการวิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ต้องตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence)และ ต้องตรวจสอบความคุ้มค่าของโครงการ

สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขณะนี้ ดำเนินมาถึงขั้นตอนการอุทธรณ์แล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย อันถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินการภายในของผู้รับใบอนุญาต จึงขอไม่ลงรายละเอียดอันอาจเกี่ยวข้องและมีผลกับการดาเนินการตามขั้นตอนของผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนฯ ได้มาแจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลและความเข้าใจในการดาเนินการของโรงเรียนว่ามีลักษณะการดำเนินการอย่างไร มีแนวปฏิบัติอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่โรงเรียนอื่นๆ และโรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ถือปฏิบัติกันเสมอมา เป็นเรื่องปกติที่จะผิดพลาดหรือพลาดพลั้ง และความผิดพลาดก็ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่า บุคคลนั้นจะเป็นคนไม่ดีหรือใช้การไม่ได้ สิ่งที่เขาทำพลาดไปบางสิ่ง ก็ไม่ได้ทำให้สิ่งดีหลายสิ่งที่เขาทำหมดคุณค่าไป ความดีและความเจริญที่เขาได้ทำไว้ ย่อมต้องเกิดผลดีแน่นอน แต่สุดท้าย เมื่อมีความผิดพลาดย่อมต้องมีผลตามมา หากยอมรับความผิดพลาดนั้น และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่อง และมีเกียรติ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45