อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

อว. จับมือ มทร.ธัญบุรี จัด "โอทอปสัญจร"

อว. จับมือ มทร.ธัญบุรี จัด ‘โอทอปสัญจร’ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22.09 น.

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา  ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย

นายเพิ่มสุข กล่าวว่า อว. ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโอทอปสัญจร ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่ถือเป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของ อว. และเป็นงานสำคัญของรัฐบาลตามแผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยมีแนวทางสำคัญคือ ร่วมกับสถาบันการศึกษา โดย มทร.ธัญบุรี เพื่อนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับ วทน. ไปใช้ประโยชน์ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการยอมรับ สำหรับการทำการตลาดทั้งในประเทศและระดับสากลต่อไป เชื่อมั่นว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนี้จะสามารถยกระดับผู้ประกอบการโอทอปให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปได้
 
ด้าน ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า กิจกรรมในงานมีการแนะนำผู้ประกอบการโอทอป ให้รู้จักและทราบถึงการบริการของกระทรวงฯ ผ่านแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ชี้ให้เห็นความสำคัญของมาตรฐานสินค้า และแนวทางการยกระดับโอทอปด้วย วทน. ในรูปแบบของการบรรยายและการเสวนา พร้อมให้คำปรึกษาจากอาจารย์ผู้เชียวชาญจาก  มทร.ธัญบุรี เพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาโอทอป ทั้งยังรับสมัครผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. มากกว่า 100 ราย ขณะเดียวกัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรียังจัดนิทรรศการตัวอย่างการใช้ วทน. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและโอทอป การบริการด้านวิชาการ จากคณะต่างๆ เช่น จากวิทยาลัยแพทย์แผนไทย คณะศิลปศาสตร์ คณะคหกรรมศาสตร์ ผลงานจากโครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่ จ.ปราจีนบุรี  ผลงานโอทอป เด่นจาก จ.นครนายก และ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นต้น และการให้บริการด้านสินเชื่อและการเงินจากธนาคารที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

“มทร.ธัญบุรี มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโอทอปสัญจร เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย ซึ่งแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการนั้นมีหลายด้าน ตั้งแต่การวิจัยตลาด การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กลไกลทางธุรกิจหรือแม้แต่การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งหากดำเนินการด้วยแนวทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะเกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยทาง มทร.ธัญบุรี มีสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่เป็นหน่วยงานสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานดังกล่าวทุกด้านที่มารองรับและสนับสนุนในเรื่องนี้ และได้นำคณาจารย์ นักวิจัยเข้ามาร่วมให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมด้วย และพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมและผู้ประกอบการไทยเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง” รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

ขณะที่ นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าโอทอปของผู้ประกอบการเป็นประเด็นสำคัญที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนาสินค้าโอทอปด้วยนวัตกรรม ผสมกับภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม พร้อมความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง และขอบคุณความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน จากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มทร.ธัญบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการที่จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการพัฒนาสินค้าอย่างเต็มที่.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37