อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ทปอ.เร่งสรุปปัญหาอุดมศึกษาเสนอรัฐ

ทปอ.ตั้งคณะทำงาน4กลุ่มเร่งสรุปปัญหาอุดมศึกษาเสนอรัฐ ทำเป็นหนังสือปกขาวเสนอ”สุวิทย์” พุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 15.59 น.

รศ.ดร.สุรินทร์  คำฝอย ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและกลยุทธ์ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทปอ.ได้เชิญรศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) มาให้ข้อมูลกับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายแผน และฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยที่สังกัด ทปอ. เกี่ยวกับประเด็นที่อว. ได้ดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการในการปลดล็อกระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย  เพื่อไม่ให้มีการเสนอปลดล็อกปัญหาอุดมศึกษาที่ซ้ำซ้อนกัน โดยที่ประชุมได้มีการแบ่งกลุ่ม  4 กลุ่ม เพื่อระดมสมองในการปลดล็อกและข้อเสนอที่จะเสนอรัฐบาล โดยให้โจทย์ว่ามหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวอย่างไร ซึ่งการปรับตัวอาจต้องปรับในระดับนโยบาย โดยจะต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  หากมีการสรุปแล้วจะนำเสนอ ทปอ. เพื่อพิจารณาแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยสมาชิกต่อไป 

รศ.ดร.สุรินทร์  กล่าวต่อไปว่า   ทั้งนี้ 4 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ด้านแผนพัฒนางบประมาณ และ ธรรมาภิบาล จะต้องมีการปรับโครงสร้าง นโยบาย การใช้งบประมาณอย่างมีศักยภาพ กฎระเบียบภายใน การพัฒนาคนของมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 2 ด้านการวิจัยบริการวิชาการเชิงวิเคราะห์วิจัยมีการมองข้ามการเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในบริการวิชาการ มีการหาวิธีดำเนินการกับมหาวิทยาลัยที่ถูกตัดงบประมาณปี 2563 โดยประธานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม จะนำไปหารือกับคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ต่อไป ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี 2564 – 2566  กลุ่มที่ 3 ด้านวิชาการและพัฒนาการศึกษา และกลุ่มที่ 4 ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ท้องถิ่น อย่างไรก็ตามทปอ.จะได้สรุปข้อเสนอต่าง ๆเป็นหนังสือปกขาวเสนอให้รมว.อว.พิจารณาและเสนอรัฐบาลต่อไป  รวมทั้งจะนำรายละเอียดทุกข้อเสนอ ไปหารือในการประชุมวิชาการ ประจำปี ทปอ. ปลายปี2562  ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 88