อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

มจร.ปลื้มผลประเมินคุณภาพเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปลื้มผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15.39 น.

วันนี้ (21 ต.ค.) พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า ตามที่มจร.กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน นำโดย รศ.ประดิษฐ์  มีสุข ประธานกรรมการ ดำเนินการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 16-18 ต.ค.ที่ผ่านมานั้น ผลการประเมินพบว่าจุดแข็งของทางมจร. เช่น มีโครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการเป็นจำนวนมาก เป็นโครงการที่สะท้อนปรัชญาที่กล่าวถึง การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม เป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ความเชื่อมโยงกับภารกิจอื่นๆยังไม่ชัดเจน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นโครงการที่ต่อเนื่องถึง 10 ปี ครอบคลุม 77 จังหวัด มีพระสอนศีลธรรมทั่วประเทศถึง 18,000 รูป มีเครือข่ายการทำงานระดับชาติ ให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ การขับเคลื่อนงาน และงบประมาณ มีผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ และได้รับการยกย่องระดับชาติเป็นจำนวนมาก เป็นต้น อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการยังพบข้อที่ต้องปรับปรุง พร้อมทั้งได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนา และเสริมจุดแข็งเพิ่มเติมด้วย    

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ กล่าวต่อไปว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมจร. ประจำปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนรวม 4.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเมื่อดูผลการประเมินย้อนหลังก็พบว่า มจร.ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีการศึกษา 2557 ได้ 3.53 คะแนน ปีการศึกษา 2558 ได้ 3.87 คะแนน ปีการศึกษา 2559 ได้ 4.04 คะแนน และปีการศึกษา 2560 ได้ 4.17 คะแนน 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น