อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ชี้รัฐต้องทุ่มงบฯบัณฑิตพันธุ์ใหม่ต่อเนื่อง

“บัณฑิต” ชี้งบฯบัณฑิตพันธุ์ใหม่มากหรือน้อยไม่สำคัญ ขอต่อเนื่อง และให้ครบตามที่กำหนด เพื่อเห็นผล สุดท้ายขอเป็นงบฯปกติและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อสนองความต้องการบัณฑิต จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น.

วันนี้( 21ต.ค.)จากการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563ในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว. ) เกี่ยวกับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่มีการติงว่างบฯได้น้อยนั้น รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบายThailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี2561-2565) กล่าวว่า งบประมาณจะมากหรือน้อยไม่สำคัญเท่ากับงบฯต้องได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น  5 รุ่น สำหรับการผลิตหลักสูตรแบบหลักสูตรระดับปริญญา(degree) และแต่ละรุ่นต้องสนับสนุนให้ครบตามเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)ที่เพิ่มและปรับเปลี่ยนทักษะอาชีพ (Up-Skills/Re-skills)  เป็นต้น เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของโครงการ  ซึ่งโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีเป้าประสงค์ คือสร้างระบบนิเวศของการอุดมศึกษาที่ตอบ สนองสังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

รศ.ดร.บัณฑิต กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้งบฯที่สนับสนุนควรไม่มีข้อจำกัดการใช้ที่เป็นรายการเฉพาะ หรือเป็นงบฯเฉพาะต่อหัวผู้เรียน เนื่องจากเป็นการดำเนินการตอบสนองความหลากหลายกับการผลิตบัณฑิต เน้นผลลัพธ์เชิงสมรรถนะของผู้เรียน ที่ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต ซึ่งจะมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน  ส่วนงบฯต้องประกอบด้วยงบการบริหารจัดการโครงการ เช่น งบฯการพัฒนาสมรรถนะของสถาบันอุดมศึกษาด้านการออกแบบหลักสูตร งบฯการบริหารจัดการการอุดมศึกษา งบฯสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน และความเชี่ยวชาญ ชำนาญการของอาจารย์ผู้สอนจากการปฏิบัติการจริง  และงบฯการประเมินและพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง

 “การดำเนินการที่ผ่านมาช่วงระยะแรกมหาวิทยาลัยยังไม่ค่อยเข้าใจโครงการ ส่วนงบฯที่ได้รับช่วงแรก 1,000 ล้านบาท ถือว่าเพียงพอในการกระตุ้นความสนใจ แต่เมื่อมีสถาบันอุดมศึกษาและเอกชนเข้าใจและมีศักยภาพทำได้มากขึ้น งบฯก็ควรจะเพิ่มขึ้น หรือมีตัวอย่างที่เห็นผลเชิงประจักษ์ เพื่อการกระจายตัวตอบสนองผู้เรียนในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ  อย่างไรก็ตามขณะนี้ภาคการผลิตต้องการบัณฑิตจำนวนเท่าไหร่ และต้นทุนการผลิตจะเท่าไหร่ ตอนนี้ยังคาดการณ์ไม่ได้ แต่เรื่องของงบฯผมเห็นว่าสุดท้ายควรจะเป็นงบฯปกติของการจัดการการอุดมศึกษาในการผลิตกำลังคนอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตในอนาคต ” รศ.ดร.บัณฑิต กล่าว
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 54