อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

คาดสรรหากกอ.ชุดใหม่ไม่ทันกำหนด

"ประสาท”คาดสรรหากกอ.ชุดใหม่ไม่ทันกำหนด หลายกระบวนการไม่เสร็จ ชี้ต้องให้เวลาและรอบคอบ เพราะต้องทำหน้าที่สำคัญของอุดมศึกษา พุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 07.21 น.

วันนี้ (16ต.ค.)ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ. )ในฐานะประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 พ.ค.2562 และกำหนดให้ต้องมีการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการใน กกอ.ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับจากกฏหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยจะครบกำหนดในช่วงเดือนธันวาคม 2562 คาดว่าการสรรหา กกอ.ชุดใหม่ไม่น่าจะทันเวลาตามที่กำหนด เนื่องจากยังมีอีกหลายกระบวนการที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ อย่างไรก็ตามหากถึงเวลาแล้วยังไม่สามารถสรรหากกอ.ชุดใหม่ได้ ก็เป็นอำนาจของดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว.ที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไป

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาทราบว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับร่างกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการใน กกอ. ตามที่ อว.เสนอแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ตนเห็นว่าการสรรหา กกอ.ต้องใช้เวลา และพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะกกอ. ถือว่ามีบทบาทและหน้าที่สำคัญมากในการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา .

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    56%
  • ไม่เห็นด้วย
    44%

บอกต่อ : 54