อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

คาดสรรหากกอ.ชุดใหม่ไม่ทันกำหนด

"ประสาท”คาดสรรหากกอ.ชุดใหม่ไม่ทันกำหนด หลายกระบวนการไม่เสร็จ ชี้ต้องให้เวลาและรอบคอบ เพราะต้องทำหน้าที่สำคัญของอุดมศึกษา พุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 07.21 น.

วันนี้ (16ต.ค.)ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ. )ในฐานะประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 พ.ค.2562 และกำหนดให้ต้องมีการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการใน กกอ.ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับจากกฏหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยจะครบกำหนดในช่วงเดือนธันวาคม 2562 คาดว่าการสรรหา กกอ.ชุดใหม่ไม่น่าจะทันเวลาตามที่กำหนด เนื่องจากยังมีอีกหลายกระบวนการที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ อย่างไรก็ตามหากถึงเวลาแล้วยังไม่สามารถสรรหากกอ.ชุดใหม่ได้ ก็เป็นอำนาจของดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว.ที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไป

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาทราบว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับร่างกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการใน กกอ. ตามที่ อว.เสนอแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ตนเห็นว่าการสรรหา กกอ.ต้องใช้เวลา และพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะกกอ. ถือว่ามีบทบาทและหน้าที่สำคัญมากในการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา .

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    56%
  • ไม่เห็นด้วย
    44%

บอกต่อ : 60