อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

ชี้สังคมคาดหวังอุดมศึกษาผลิตคนและแข่งขันได้

“สัมพันธ์” ชี้สังคมคาดหวังอุดมฯผลิตทรัพยากรบุคคลที่เป็นหลักสำคัญของประเทศ และสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจ ส่วนอว. มุ่งเป้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 16.43 น.

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)” เมื่อเร็ว ๆนี้ ว่า สังคมยังคงมุ่งเป้าและคาดหวังต่อการอุดมศึกษาในด้านเดียวคืออุดมศึกษาต้องเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลที่เป็นหลักสำคัญของประเทศ  อีกทั้งศักยภาพของอุดมศึกษาไม่ใช่แค่การผลิตกำลังคนเท่านั้น แต่ยังสามารถผลักดันความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีระดับสูงขึ้นผ่านพันธกิจหลักอีกสามด้านคือ1.การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2.การวิจัยและ3.การบริการวิชาการ ประกอบกับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้มอบนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาขับเคลื่อนการอุดมศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างและพัฒนาคนให้เป็น Smart Citizen การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ Value Based Economy และการสร้างและพัฒนานวัตกรรม Innovation Nation ซึ่งสะท้อนบทบาทของอุดมศึกษาให้มีความสำคัญในวงกว้างและมีทิศทางชัดเจนมากขึ้นต่อการวางรากฐานของประเทศให้เข้มแข็ง

“ทุกหน่วยงานในระดับอุดมศึกษาคงจะมองเห็นแผนและเป้าหมายที่จะเดินไปในภาพรวมเดียวกัน โดยนำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแผนที่นำทางในภาพใหญ่ที่ปักจุดหมายของประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้าไว้ และแผนแม่บท 23 แผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกรอบให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการรวมถึงแผนงานและโครงการสำคัญของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทั้งประเทศสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกัน และบรรลุถึงจุดหมายที่ยุทธศาสตร์ชาติปักหมุดไว้ ศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38