อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

เดินหน้าแบ่งกลุ่มมหา'ลัยตามศักยภาพ

“สุวิทย์” เผยแก้ปัญหามหาวิทยาลับคืบ กกอ.เห็นชอบอาจารย์พิเศษสอนเกิน 50% ของรายวิชาได้ ย้ำสถาบันมีอิสระไม่ต้องใช้แบบฟอร์มหรือรายละเอียดตาม มคอ.ได้ พร้อมเดินหน้าแบ่งกลุ่มประเภทมหาวิทยาลัยตามศักยภาพ อังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 17.18 น.

วันนี้ (8ต.ค.)ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้  รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล  ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของ รมว.อว.ได้รายงานตนว่า ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ประธานคณะทำงานด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)ได้รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวไปมาก  โดยเฉพาะประเด็นเพิ่มเติมคือการจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งเดิมให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชานั้น ขณะนี้คณะกรรมการการอุดมศึกษา( กกอ.) ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของแต่ละหลักสูตร อาจมีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชานั้นได้ แต่ต้องมีอาจารย์ประจำทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นร่วมด้วย เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาอาจารย์ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาด้วย

“ผมยังมอบหมายให้รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดอว.  ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งแล้ว  และจากนี้จะมีการทยอยปลดล็อกทั้งในเรื่อง มคอ. เกณฑ์หลักสูตร และตำแหน่งวิชาการต่อไปด้วย  พร้อมกันที่ปลัดอว. ยังได้มีการเน้นย้ำให้มหาวิทยาลัยทราบว่า แบบฟอร์ม มคอ. 3-7 นั้น สถาบันการศึกษามีอิสระในการดำเนินการเองได้โดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มหรือรายละเอียดตาม มคอ. “ดร.สุวิทย์ กล่าวและว่าส่วนที่ กกอ.ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย ที่มี ผศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน เป็นประธาน ทราบว่าขณะนี้คณทำงานกำลังดำเนินการแบ่งกลุ่มประเภทมหาวิทยาลัยตามศักยภาพตามความสมัครใจเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเปล่งรัศมีสูงสุดตามศักยภาพที่มี
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%

บอกต่อ : 41