อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

มสด.ร่วมพัฒนาชุมชนไทยเวียง

สวนดุสิตผนึกกำลัง ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาชุมชน โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น.

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(มสด.) กล่าวถึงโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ว่า เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายตามแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาภาคตะวันออกภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ใช้ความเชี่ยวชาญในทุกมิติ บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนไทยเวียงอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยใช้ศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกคณะ/โรงเรียน ทั้งหมด 8 โครงการ ได้แก่ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ที่จะพานักท่องเที่ยวไปรู้จักกับชุมชุนไทยเวียงในรูปแบบของ Village  Tourism ได้ผสมผสานกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างจุดเด่นในเส้นท่องเที่ยวให้เกิดความแตกต่าง โรงเรียนการเรือน นำองค์ความรู้อัตลักษณ์ด้านอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและขนมพื้นบ้านของชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อาทิ  น้ำต้นอ่อนข้าวหอมมะลิ พุดดิ้งข้าวยาคู และกระยาสารท  ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบของท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ นำองค์ความรู้การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการตามแนวคิดเกษตรแบบผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้างต้น ส่งเสริมการตลาดให้เป็นที่รู้จัก ตอบสนองการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเป็นชุมชนเกษตรผสมผสานการท่องเที่ยวในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ส่วน  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ได้ขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนไทยเวียง เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและยึดปฏิบัติตามธรรมนูญประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายคือ “ความสุขโดยรวมของประชาชนชุมชนไทยเวียงบนพื้นฐานความพอเพียง” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำองค์ความรู้ด้านภาษา มาจัดทำสื่อในรูปแบบคู่มือภาษาอังกฤษสำหรับยุวมัคคุเทศก์ และวีดีทัศน์ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นยุวมัคุเทศน์ในเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ของชุมชนไทยเวียง คณะครุศาสตร์ อีกหนึ่งอัตลักษณ์ด้านปฐมวัย นำคณาจารย์ลงพื้นที่สอนนักเรียนประถมศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และพัฒนาเป็นสื่อ Application ที่เหมาะสม (Easy ABC App) เพื่อผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ส่งเสริมกิจกรรมใน “โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนไทยเวียง” โดยนำต้นแบบของการดำเนินการพัฒนามาจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจากการลงพื้นที่ในชุมชนพบว่ามีผู้สูงอายุเกินครึ่ง และผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการมองเห็น/การได้ยิน และผู้สูงอายุที่อยู่บ้านต้องมีผู้ดูแลและช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  โดยนำคณาจารย์คณะพยาบาล และนักศึกษาพยาบาล ให้ความรู้และฝึกทักษะแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และติดสังคม ได้อย่างเหมาะสม สุดท้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนไทยเวียงในหลายมิติ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมสำรวจนิเวศวิทยาป่าไม้และทำป้าย QR code 2) กิจกรรมการศึกษาและจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยจัดทำเป็นถังขยะแยกประเภท ป้ายสื่อความหมาย และธนาคารขยะเพื่อหาเป็นทุนการศึกษาให้สามเณร 3) การจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่เหมาะสม ได้แก่ การผลิตปุ๋ยหมักและ EM จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร  4) การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง คือ ไผ่ โดยใช้เตาเผาขยะแบบไร้ควันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ   5) การท่องเที่ยวโดยใช้เส้นทางจักรยานผ่าน Mobile Application

จากการดำเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ตระหนักถึงหน้าที่หลัก คือ การสร้างสรรค์สังคม และมุ่งพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง การดำเนินงานโครงการดังกล่าว นอกจากใช้ศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้ว สิ่งสำคัญ คือการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย เพราะทุกกิจกรรมได้นำนักศึกษาจากทุกคณะ/โรงเรียน ลงพื้นที่เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสนับสนุนการเรียนแบบ Active Learning  ทั้งนี้ ยังสอนความเป็นพลเมืองที่ดีให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง เพราะมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นสร้างคน สร้างบัณฑิต  ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อประเทศ เพื่อรองรับสถานประกอบการที่มีความต้องการบัณฑิตในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการจัดงานสรุปผลโครงการและส่งมอบผลการดำเนินการ โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เป็นการนำเสนอและส่งมอบผลงานผ่านการจัดกิจกรรมหกรรมไทยเวียง ซึ่งการดำเนินตามโครงการจะเป็นพื้นฐานที่ชุมชนและจังหวัด สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45