อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ฝ่ายสาธารณูปการมส. รณรงค์วัดแยกขยะเปียก-แห้ง

"พระธรรมรัตนาภรณ์" ประธานฝ่ายสาธารณูปการ มส. รณรงค์ทุกวัดแยกขยะเปียกขยะแห้ง พร้อมนำร่องวัดเขียนเขต ต้นแบบการกำจัดขยะ พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น.


เมื่อวันที่ 18 ก.ย. พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะสงฆ์ทุกจังหวัด โดยปีนี้มีวัดที่เข้าร่วมโครงการ 1,500 วัด ซึ่งทางโครงการกำหนดแผนในการดำเนินงานให้มีวัดเข้าร่วมโครงการนี้ 24,000 วัดทั่วประเทศ ภายในปี 2565 ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมส. เพื่อต้องการพัฒนาวัดใน 3 พันธกิจสำคัญคือ 1.ทางกายภาพ ต้องพัฒนาวัดให้ทุกพื้นที่ของวัดมีความร่มรื่น ให้วัดมีลักษณะทางภายภาพที่สมบูรณ์ 2.ทางสังคม ต้องมีความร่วมมือกับสังคมโดยรอบวัดให้เข้ามาร่วมพัฒนาวัด และ3.ศีล ปัญญา เมื่อวัดสะอาด ก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนา เช่น การปฏิบัติธรรม ทำให้เกิดการรักษาศีล และเกิดปัญญาตามมา โดยการจะทำให้ 3 พันธกิจสำเร็จได้ ต้องอาศัยแนวทาง 5 ส คือ 1.สะสาง 2.สะอาด 3.สะดวก 4.สร้างมาตรฐาน และ5.สร้างวินัย 

พระธรรมรัตนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า เรื่องขยะ เป็นสิ่งที่ทางโครงการให้ความสำคัญมาก โดยจะรณรงค์ให้แต่ละวัดที่เข้าร่วมโครงการมีการแยกขยะเปียก และขยะแห้ง จัดวางถังขยะให้เป็นที่เป็นทาง ทั้งให้นำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยต่อไป เพราะขยะเปียกเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้ ซึ่งทางวัดเขียนเขต จะเป็นต้นแบบในการรณรงค์ให้วัดต่างๆ นำแนวทางในการกำจัดขยะไปดำเนินการในแต่ละวัดด้วย.

ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก วัดเขียนเขต


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48