อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

ศธ.จับมือ กก.ตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น นำร่อง 8 จังหวัดทันที อังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 17.56 น.

วันนี้ (17 ก.ย.) ที่หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือมีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้ง ยังเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นของตน โดยดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญ  และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนผู้เป็นลูกเสือ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน สังคมและชุมชนได้ทุกมิติ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ขึ้น โดยได้น้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 มาใช้ในโครงการฯ เพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาตามพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือ ในท้องถิ่นให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาลูกเสือ ให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นตนเอง ให้กับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ และเพื่อสร้างศักยภาพให้กับลูกเสือ ให้มีระเบียบวินัย มีจิตบริการที่ดี การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเป็นจิตอาสาหรือเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้มาเยือนท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับท้องถิ่น สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคต ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ทั้งนี้เบื้องต้นลูกเสือมัคคุเทศก์จะนำร่องใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ นครราชสีมา เลย เชียงใหม่ สุโขทัย และอยุธยา 
 
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)  กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละนับล้านๆบาท โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทางกระทรวงจึงตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว ซึ่งความร่วมมือนี้ถือเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมนท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้มีทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว ประวัตศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตัวเอง ซึ่งการพัฒนาลูกเสือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวจะเป็นการแรงบันดาลใจให้ลูกเสือได้พัฒนาความรู้ต่อยอด เพื่อประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคต


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47