อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

"อิทธิพล"ขยายผลองค์กรคุณธรรม

"อิทธิพล"เร่งผลักดันองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม หวังปีหน้าขยายผลให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.13 น.

วันนี้( 12 ก.ย.) ที่โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) โดยนายอิทธิพล กล่าวว่า การส่งเสริมคุณธรรมถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้คนไทยมีความเข้มแข็งทั้งเรื่องการดำรงอยู่ของสังคม ความซื่อสัตย์ การมีคุณธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การจรรโลงสังคมให้มีความสงบสุข นำไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยเมื่อปี 2559 รัฐบาลโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมตั้งแต่ระดับองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดทั่วประเทศ นำเรื่องของหลักคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ตามแผนแม่บท เริ่มตั้งแต่การประกาศเจตนารมณ์ ไปจนถึงการเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณธรรมดีเด่นในแต่ละพื้นที่ จนถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อยอดไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้

“การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจนถึงขณะนี้เดินไปถึงครึ่งทางแล้ว จึงสมควรให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้เกิดการระดมความคิดเห็น การดูแบบอย่างการปฏิบัติขององค์กรต่าง ๆ  ซึ่งพบว่ายังมีความแตกต่างกันในเรื่องกิจกรรม แนวคิด และในเชิงกายภาพ ซึ่งบางชุมชนมีภาคเอกชน ผู้นำศาสนา ภาคธุรกิจเข้ามาสนับสนุน ทำให้เกิดผลสำเร็จที่รวดเร็ว ขณะที่บางพื้นที่อาจจะดำเนินการไม่ตรงตามกรอบแนวทางของแผนแม่บท ก็จะได้มาปรับเพื่อให้เป็นไปตามกรอบ และให้ไปถึงเป้าหมายตามทิศทางและเจตนารมณ์ของแผนแม่บทต่อไป”รมว.วัฒนธรรมกล่าวและว่า  เท่าที่เห็นตัวอย่างก็ถือว่าทำได้สำเร็จแล้ว แต่ก็อยากให้มีการขยายการมีส่วนร่วมออกไปให้ได้มากที่สุดผ่านแนวคิดพื้นฐานของแต่ละชุมชน โดยอยากให้ปีหน้าเป็นปียกระดับองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัด ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก่อน  


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38