อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

มฟล.เปิดตัวสำนักวิชา 'การแพทย์บูรณาการ'

มฟล.เปิดตัวสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ เพื่อบัณฑิตมีสมรรถนะความเป็นเลิศมาตรฐานวิชาชีพและสากล รองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร-ธุรกิจสุขภาพของโลก อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.49 น.

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า มฟล.ได้จัดตั้งสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเป็นสำนักวิชาใหม่ ที่แยกตัวออกมาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 15  ของมหาวิทยาลัย สำนักวิชาดังกล่าวประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ทั้งยังมีหลักสูตรอบรมระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Internationnal Training Program of Thai-Lanna Wellness and Spa, หลักสูตร Internationnal Training Program of Integrative Medicine Approach for Health and Wellness Management และ หลักสูตรTraditional Chinese Medicine Field Training Program  โดยในปีการศึกษา 2563 มีแผนที่จะเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์บูรณาการมหาบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดมหาบัณฑิต  


รศ.ดร.ชยาพร  กล่าวต่อไปว่า  การเปิดสำนักวิชาดังกล่าว เพื่อยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะความเป็นเลิศด้วยมาตรฐานวิชาชีพและวิชาการระดับสากล รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและธุรกิจสุขภาพของโลก โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิจัยและวิชาการมาพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพ และสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาล มฟล. และศูนย์บริการสุขภาพครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Wellness Center) โดยบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลสุขภาพของประชาชน


ดร.พญ.สุลัคนา น้อยประเสริฐ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ  กล่าวว่า แม้สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการจะจัดตั้งขึ้นใหม่ แต่สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่เปิดสอนนั้นได้เปิดให้มีการเรียนการสอนมาต่อเนื่องยาวนานในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการ งานวิจัย และบุคลากร-นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น Xiamen University, Yunnan University, Guangzhou University หรือ School of Natural Product Studies, Jadavpur University  โดยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เปิดสอนตั้งแต่ปี 2548 มีบัณฑิต 188 คน สาขากายภาพบำบัด เปิดปี 2550 มีบัณฑิต 252 คน และสาขาการแพทย์แผนจีน เป็นหลักสูตร 5 ปี เปิดสอนตั้งแต่ปี 2557 มีนักศึกษา 280 คน ขณะนี้นักศึกษารุ่นแรกอยู่ชั้นปีที่ 5  จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562  อย่างไรก็ตามบัณฑิตส่วนใหญ่ได้ทำงานในหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน เช่น กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน และ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมถึงเปิดกิจการของตนเองรวมกับสหวิชาชีพอื่น  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น