อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ตั้ง "พระราชปฏิภาณโกศล"อธิการบดีมมร.

สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาแต่งตั้ง พระราชปฏิภาณโกศล (สมคิด จินฺตามโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น.

วันนี้ (22 ก.ค.) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) มีพระบัญชาแต่งตั้ง พระราชปฏิภาณโกศล (สมคิด จินฺตามโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) โดยมีรายละเอียดระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีพ.ศ.2562  และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 ลงวันที่ 11 ก.ค.2562 จึงแต่งตั้งให้ พระราชปฏิภาณโกศล ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมมร. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.2562 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 19 ก.ค.2562  ทั้งนี้พระราชปฏิภาณโกศล จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมมร. รูปที่ 6 ต่อจากพระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร) เจ้าอาวาสวัดเฉลิมกาญจนาภิเษก จ.อ่างทอง ที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมมร.มาจนครบวาระแล้ว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น