อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

แจงคืนค่าธรรมเนียมตั๋วครูรุ่นแรก

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจงคืนค่าธรรมเนียมตั๋วครูรุ่นแรก ดูรายละเอียดได้ทาง www.ksp.or.th อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 11.56 น.

วันนี้ (24 มี.ค.) ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีประกาศ เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ลงวันที่ 7 มี.ค.2562 โดยเนื้อหาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตาม พ.ร.บ.ครู พ.ศ.2488 ที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพไว้ให้สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค.2548 เป็นต้นมา ปรากฎว่าปัจจุบันยังมีเงินคงเหลือที่ไม่มีผู้ขอคืน จึงขอให้ผู้มีสิทธิที่ประสงค์จะขอเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระไว้คืน โดยให้มายื่นคำขอคืนเงินที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาหรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 10 เม.ย.2562นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศดังกล่าวทำให้สมาชิกคุรุสภาจำนวนหนึ่งเกิดคำถามว่า เป็นผู้มีสิทธิขอเงินค่าธรรมเนียมคืนหรือไม่  และ ที่สำคัญ คือ ในการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมต้องมีใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระไว้ตัวจริงเท่านั้น ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับสมาชิกที่ไม่สามารถขอเงินคืนได้ เนื่องจากเวลาล่วงเลยมากกว่า 10 ปีแล้วหาใบเสร็จตัวจริงไม่ได้
    

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ทำคำชี้แจงประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว ว่า เงินค่าธรรมเนียมฯที่สามารถขอคืนได้ คือ เงินค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของครูที่เป็นสมาชิกคุรุสภา ตามพ.ร.บ.ครู พ.ศ.2488 ก่อนที่ พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 มีผลใช้บังคับ ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมไว้ระหว่างวันที่ 4 ม.ค.-10 มี.ค.2548 เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯแก่ครูที่เป็นสมาชิกคุรุสภาก่อน พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546มีผลใช้บังคับซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 มี.ค.2548 ส่วนกรณีใบเสร็จฯนั้นยืนยันว่าต้องใบตัวจริงเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีข้อแนะนำในการตรวจสอบสิทธิและคำชี้แจงอื่น ๆ อีก โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.ksp.or.th

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    13%
  • ไม่เห็นด้วย
    88%

บอกต่อ : 45