อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

ย้ำรร.คุณภาพตำบลลดเหลื่อมล้ำการศึกษา

เลขาธิการ กพฐ. ย้ำ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 10.40 น.

วันนี้ (24 มี.ค.) แดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการหนึ่งในแผนพัฒนา "ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นโครงการที่จะสร้างคุณภาพด้านการศึกษาให้แก่ประเทศ โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย รวมถึงเป็นศูนย์รวมบริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนในชนบท ซึ่งจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียนด้วย  

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ซึ่งมีอยู่ในทุกตำบล และระดับมัธยมศึกษาซึ่งยังมีไม่ครบ โดยโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองตามลำดับตั้งแต่คณะกรรมการระดับตำบล ระดับอำเภอ และ ระดับจังหวัด ซึ่งขั้นตอนนี้ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว และได้เข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)และศึกษานิเทศก์แล้ว โดยในขั้นตอนการพัฒนาฯนี้จะมีแผนเป็นระยะ เริ่มจากการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 16 พ.ค.62 ซึ่งโรงเรียนต้องตอบคำถาม 10 ข้อให้ได้อย่างชัดเจนว่า ทำไมต้องเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  มีเป้าหมายอย่างไร เป็นต้น โดยเฉพาะประเด็นสำคัญคือ เรื่องของคุณภาพทางวิชาการ ว่า มีการเตรียมความพร้อมในหลักสูตรสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนอย่างไร โดยจะมีการประเมินครั้งแรก 3 ตัวชี้วัด คือ โรงเรียนได้ปฏิบัติตาม 10 ขั้นตอนหรือไม่ มีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม่ การขับเคลื่อนบุคลากรเป็นอย่างไร เพราะเป้าหมายระยะยาวของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คือ การมีบุคลากรครบชั้น ครบวิชาเอก และมีครูครบวิชาชีพหรือความรู้เฉพาะด้านทักษะที่จะทำให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง

“สำหรับการประเมิน ระยะที่ 2 ในปีการศึกษา 2562โรงเรียนต้องทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ซึ่งได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆ กับ 7 กระทรวงหลักไว้แล้ว ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้การประเมินระยะที่ 2 นี้ จะดูผลสัมฤทธิ์ที่ตัวเด็กเป็นรายชั้น โดยมีตัวชี้วัดง่าย ๆ ที่เห็นได้จริงเพื่อให้ผู้ปกครองยอมรับได้ จากนั้นจะเข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะยาวถึงปี 2565ที่จะวางเรื่องของงบประมาณ ซึ่งมีแนวคิดให้ทุกสำนักให้ความสำคัญกับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โดยจัดโครงการเด่น ๆ ตามนโยบายที่ประสบความสำเร็จลงที่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เช่น การสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานระยะยาว”ดร.บุญรักษ์กล่าวและว่า ทั้งนี้ประเทศไทยมีตำบลทั้งสิ้นกว่า 7,000  ตำบล/เขต โดยโรงเรียนที่สพฐ.ประกาศให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการในรอบแรก แบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่มีอยู่ 183 เขตพื้นที่ จำนวน 6,843 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอยู่ 42 เขตพื้นที่ จำนวน1,140 แห่ง ที่เหลือให้โรงเรียนตรวจสอบและยืนยันอีกครั้ง เพื่อประกาศเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในรอบที่ 2 ต่อไป อย่างไรก็ตามในระยะสั้นเรามีวิธีที่จะทำให้ครูครบ 3 ประการ 7 วิธี  คือ ถ้าโรงเรียนมีอัตราว่างต้องประสานเขต และ ศธจ.หาครูมาลงให้เต็ม หรือ ถ้ามีอัตราจ้างก็ให้ดำเนินการจ้าง แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้จริง ๆ ก็ให้ใช้นวัตกรรม สื่อการสอนมาช่วย เช่น ดีแอลทีวี หรือ สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    27%
  • ไม่เห็นด้วย
    73%

บอกต่อ : 234