อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

สกอ.ขอความร่วมมือมหา'ลัยเป็นกลาง-ไม่ขัดกฏหมาย

สกอ.ส่งหนังสือถึงมหา’ลัยขอความร่วมมือส่งเสริมประชาธิปไตย ทำตัวเป็นกลาง-ไม่ขัดกฏหมาย-ยึดคำสั่งคสช. จันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 16.55 น.

วันนี้ (18 มี.ค.) นายภาสกร เหมกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนระบบบริหาร รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้วันที่ 24 มี.ค.2562 เป็นวันเลอกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ทาง สกอ. ได้ส่งหนังสือเวียนถึงสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เรื่องแนวปฎิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในส่วนของการดำเนินการกิจกรรมทางการเมือง   โดยดำเนินการตามแนวปฎิบัติของสำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้ง คือยึดหลักกฏหมายที่สามารถให้ดำเนินการได้ และไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการด้วยความเป็นกลาง และเป็นไปโดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

นายภาสกร กล่าวต่อไปว่า  สกอ.ยังเน้นย้ำให้ปฎิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่3/2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ  คำสั่งคสช.ที่ 13/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง(เพิ่มเติม ) และประกาศ คสช. ฉบับที่ 57/2557 เรื่องให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป   นอกจากนี้สกอ.ยังขความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทำโครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งส.ส.ด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40