อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

สมศ.เตรียมประเมิน 30 อาชีวะปลายก.พ.นี้

สมศ.เตรียมลงพื้นที่ปลายก.พ.นี้ เริ่มประเมิน 30 อาชีวะที่ เสนอขอตรวจประเมิน เน้น 3มาตรฐาน9 ประเด็น ส่วน”ขนิษฐา” เผยปีงบฯ62 เบื้องต้นมีสถานศึกษาต้องประเมิน รอบ4 จำนวนกว่าพันแห่ง อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.56 น.

วันนี้ (12ก.พ.) น.ส.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ สมศ.ได้จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษาให้แก่สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 30 แห่ง ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นตามบริบทการประกันภายในของต้นสังกัด มาให้ สมศ. พิจารณาเพื่อดำเนินการประเมินต่อไป ทั้งนี้สถานศึกษาเเต่ละเเห่งจะต้องมีมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและเป็นไปตามแนวทางที่ สอศ. กำหนด ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ได้ประสานความร่วมมือกับ สอศ. ในการใช้ฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อเชื่อมโยงกับการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และสมศ.ได้กำหนดแล้วว่าจะเริ่มลงไปประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา 30 แห่ง ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้
  
น.ส.ขนิษฐา  กล่าวต่อไปว่า  ส่วนมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561ประกอบด้วย3 มาตรฐาน 9 ประเด็นดังนี้มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้และ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2การจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ประกิบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และมาตราฐานที่ 3การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

“การประเมินภายนอกรอบ 4 ในปีงบประมาณ 2562 มีสถานศึกษาที่สมศ.จะได้รับการประเมิน ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 561 แห่ง ในจำนวนนี้มี 12 แห่งที่สมศ.ไปประเมินแล้ว ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ก่อนที่จะลงพื้นที่ช่วงปลายเดือน ก.พ.นี้เช่นกัน  นอกจากนี้สมศ.ยังมีแผนประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 1,056 แห่ง สังกัด สพฐ. จำนวน 446 แห่งสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน345 แห่ง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 205 แห่ง และ สังกัดกรุงเทพมหานคร 60 แห่ง” น.ส.ขนิษฐา  กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 164