อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

พระเทพฯทรงแนะเกษตรกรรุ่นใหม่หาความรู้เพิ่มเติม

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการเกษตรกรในอนาคต พระราชทานพระราโชวาท ทรงแนะเกษตรกรรุ่นใหม่หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จะวางแผนแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.23 น.

วันนี้ (11 ก.พ.) เวลา 9.30 น. ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทเปิดการประชุมตอนว่า การศึกษาสาขาเกษตรในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปจากแต่ก่อนมาก เนื่องด้วยวิทยาการด้านต่าง ๆ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว  นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านเกษตรเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกษตรกรรมเป็นสาขาที่น่าสนใจศึกษายิ่งขึ้น และเป็นสาขาวิชาชีพที่ดี นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้ว หากไปประกอบอาชีพเกษตรกรก็จะเป็นเกษตรยุคใหม่ที่มีความรอบรู้ทั้งเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นใหม่ หากนำมาใช้งานผสมผสานกันก็น่าจะบังเกิดผลดี อย่างไรก็ตามนักศึกษาไม่ควรประมาท เมื่อเรียนจบหรือไปประกอบอาชีพจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านที่จะมีผลเจริญงอกงาม เช่น การจัดการ การตลาด เป็นต้น และหมั่นติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพราะสังคมและโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลทั้งในทางดีและทางร้าย จึงคิดเตรียมการล่วงหน้าเมื่อมีข้อขัดข้องเกิดขึ้นจะได้แก้ไขให้ลุล่วงผ่านพ้นไปได้


จากนั้นได้เสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สืบสานศาสตร์พระราชาของอาชีวศึกษาเกษตร  ผลงานดีเด่นของศิษย์เก่าสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (อกท.)หน่วยพะเยา ผลงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสมาชิก อกท. ผลงานศิลปะเกษตรของสมาชิก อกท. ผลงานวิชาการทางการเกษตรของหน่วย อกท.จำนวน 12 หน่วย  รวมถึงผลงานนวัตกรรมเกษตรปลอดภัยของสมาชิก อกท.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 2.28K