อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 สิงหาคม 2562

มสด.เจ๋ง!เพิ่มพลัง'สารดับเพลิง'จากเนื้อในเมล็ด'ยางพารา'

ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สวนดุสิต ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของสารดับเพลิงจากโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพาราเพื่อใช้ในการดับเพลิงประเภท Class B เสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 15.56 น.

ต้องขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ประเภทผลงานวิจัยระดับดี สาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานเรื่อง การใช้ไมโครไนซ์ซิงค์ออกไซด์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของสารดับเพลิงจากโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพาราเพื่อใช้ในการดับเพลิงประเภท Class Bมหาวิทยาลัยสวนดุสิต(มสด) โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ได้มอบนโยบายและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัยควบคู่ไปกับการสอน ซึ่งถือเป็นแรงผลักให้คณาจารย์ของ มสด. พัฒนาตนเอง และเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์หาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการสร้างหลักสูตรที่ทันสมัย และใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยมาช่วยในการสอน ทำให้ปัจจุบัน มสด. มีผลงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียงหลายชิ้น และหนึ่งในนั้น คือ ผลงานเรื่อง การใช้ไมโครไนซ์ซิงค์ออกไซด์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของสารดับเพลิงจากโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพาราเพื่อใช้ในการดับเพลิงประเภท Class Bผศ.ดร.ณัฐบดี กล่าวว่า สารดับเพลิงประเภทโฟมโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพารา ซึ่งใช้เทคนิคการสกัดโปรตีนออกมา เพื่อผลิตเป็นโฟมดับเพลิงสำหรับ ใช้ในการดับเพลิงประเภทน้ำมันและก๊าซ (คลาสบี) โดยอาศัยสมบัติของโฟมโปรตีนในการลดอุณหภูมิและไอระเหยของน้ำมันที่ลุกติดไฟ รวมถึงฟองโฟมมีความละเอียดสามารถกั้นไม่ให้ออกซิเจนโดยรอบสามารถสันดาปกับไอระเหยของน้ำมันให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นได้ ขณะที่โฟมโปรตีนนี้มีค่าแรงตึงผิวต่ำทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังบริเวณต่างๆ ของผิวน้ำมันและลดอุณหภูมิที่ผิวน้ำมันได้อย่างทั่วถึง สามารถใช้แทนโฟมโปรตีนสังเคราะห์ ซึ่งต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ และมีต้นทุนในการผลิตต่ำ เนื่องจากเมล็ดยางพาราที่นำมาใช้หาได้ง่าย ถูกทิ้งตามสวนยางพารา และมีราคาถูกกว่าวัตถุดิบอื่นที่นำมาสกัดโปรตีน อีกทั้งประเทศไทยก็เป็นแหล่งปลูกยางพาราเกือบทุกภาคของประเทศ จึงมีปริมาณที่เพียงพอที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารดับเพลิงในเชิงพาณิชย์ ที่สำคัญโปรตีนที่นำมาผลิตโฟมดับเพลิงทำมาจากพืช จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม“ ผลงานวิจัยดังกล่าว มีหัวใจหลักจากการทำงานวิจัยพื้นฐาน ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ และเป็นนวัตกรรมที่สามารถ ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และสามารถใช้ได้จริง ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของนักวิจัย และปัจจุบันมีผู้ประกอบการสนใจซื้อลิขสิทธิ์ในการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำลังอยู่ในขั้นตอนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งคาดว่าต้นปี 2563 จะสามารถวางจัดจำหน่ายในท้องตลาดได้” ผศ.ดร.ณัฐบดี กล่าวปภาวรินทร์ สังฆพรหม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 112