อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

สกอ.ชง 22 ชื่อกกอ.ชุดใหม่ให้ "หมอธี"

สกอ.ได้ 22 รายชื่อ กกอ.ชุดใหม่แล้ว เตรียมชง"หมอธี" พิจารณาเหลือ 11 ชื่อก่อนเสนอ ครม. ส่วน"สุภัทร"แจงตั้งกระทรวงอุดมฯต้องเลือกกกอ.ใหม่หรือไม่อยู่ที่กฏหมายกำหนด พุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 17.21 น.

วันนี้(12ธ.ค.)ดร.สุภัทร จำปาทอง  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กกอ.ได้หมดวาระลงไปเมื่อวันที่ 30 ก.ค.2560  และ กกอ.ชุดเดิมได้ปฏิบติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการสรรหากกอ.ชุดใหม่นั้น ขณะนี้คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการสรรหากกอ.ชุดใหม่ โดยได้มีการพิจารณาจากผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 9 คน  ผู้แทนองค์กรเอกชน  1 คน และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  50 คน  ให้เหลือ  22 คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอให้นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาเลือกคัดเลือกให้เหลือ จำนวน  11 คน โดยเป็นประธานกรรมการ จำนวน 1 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน10 คน  คาดว่าในสัปดาห์นี้น่าจะเสนอรมว.ศึกษาธิการ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป

ต่อข้อถามหากมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม จะต้องมีการตั้ง กกอ.ชุดใหม่อีกหรือไม่ ดร.สุภัทร  กล่าวว่า  การจะแต่งตั้งคณะกรรมการ กกอ.ชุดใหม่หรือไม่คงต้องไปดูในพ.ร.บ.การอุดมศึกษา ว่าได้มีการกำหนดเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไร เช่น ให้กกอ.ชุดเดิมปฎิบัติหน้าที่ต่อไป หรือจะต้องให้มีการตั้ง กกอ.ชุดใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   สกอ. ได้ออกประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 1. นายกฤษณพงศ์  กีรติกร 2.รศ.กำจร  ตติยกวี 3. ศ.เกียรติคุณกิตติชัย  วัฒนานิกร 4. ศ.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่ 5. ศ.ธีระ  ศิริสันธนะ 6. รศ.บวร  ปภัสราทร 7. รศ.บัณฑิต  ทิพากร 8. ศ.ประสาท  สืบค้า 9. ศ.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ 10. ศ.พรอนงค์  อร่ามวิทย์ 11. รศ.พีระพงศ์  ทีฆสกุล 12. รศ.ไพโรจน์  ภัทรนรากุล 13. ผศ.รัฐชาติ  มงคลนาวิน 14. ศ.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 15. ศ.ศันสนีย์  ไชยโรจน์ 16. ศ.สมชาย  วงศ์วิเศษ 17. ศ.สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ 18. นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ 19. ศ.สุชัชวีร์  สวุรรณสวัสดิ์ 20. รศ.สุธรรม  อยู่ในธรรม 21. ศ.สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล และ 22. รศ.อิสสรีย์  หรรษาจรูญโรจน์
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48