อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

ม.กรุงเทพประกาศทิศทาง นวัตกรรมการศึกษาครบวงจร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพประกาศทิศทาง สร้างนวัตกรรมการศึกษาครบวงจรสำหรับโลกอนาคต ด้วยการบูรณาการทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้งปริญญาตรี โท และเอก รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ ไว้ที่วิทยาเขตรังสิต ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 07.15 น.


มหาวิทยาลัยกรุงเทพประกาศทิศทาง สร้างนวัตกรรมการศึกษาครบวงจรสำหรับโลกอนาคต ด้วยการบูรณาการทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้งปริญญาตรี โท และเอก รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ มาไว้ที่ Rangsit Campus ในขณะที่ City Campus จะได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์ตอบสนองไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนเมือง สำหรับรองรับหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) และหลักสูตรที่ไม่ได้ปริญญา (Non-degree Program) รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสรรพสำหรับโครงการเพื่อการศึกษารูปแบบใหม่ (New Project Development)

เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี ม.กรุงเทพ กล่าวว่า ในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นเบ้าหลอมผลิตบุคลากรของชาติจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อสร้างมนุษย์อนาคตที่มีคุณภาพ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคต ซึ่งกลไกหนึ่งที่จะทำให้บัณฑิตของทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนในการเรียนรู้อย่างยั่งยืนได้นั้น มหาวิทยาลัยต้องมีระบบนิเวศการเรียนรู้ครบวงจร (Integrated Learning Ecosystem) ซึ่ง Rangsit Campus มีความครบวงจรเป็นอย่างยิ่ง ทั้งด้านหลักสูตร อุปกรณ์การเรียนการสอน พันธมิตรทางการศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนบรรยากาศที่สร้างเสริมสังคมการเรียนรู้ นอกจากนี้การบูรณาการทุกหลักสูตรของปริญญาตรี โท และเอกไว้ด้วยกันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่กันในหลากหลายมิติ ส่วนการย้ายฐานหลักสูตรนานาชาติมาไว้ด้วยนั้นก็เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นสากลและปลูกฝัง International Mindset and Professional Skill ให้นักศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับคือเป้าหมายสูงสุดของม.กรุงเทพทางด้าน รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ กล่าวเสริมว่า Rangsit Campus มีพื้นที่กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อีกทั้งมีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน สอดรับกับโครงการ “iFIT บัณฑิตพันธุ์ใหม่” นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างบัณฑิตผู้มีทักษะรอบด้านของม.กรุงเทพ ดังนั้นการย้ายฐานการเรียนของทุกหลักสูตรมาไว้รวมกันก็จะทำให้นักศึกษาสามารถเรียนข้ามศาสตร์ ข้ามสาขาวิชา และข้ามคณะได้อย่างไร้ข้อจำกัดทั้งทางกายภาพและการบริหารจัดการ และการที่นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนได้มากขึ้น จะส่งผลให้ทักษะการเรียนรู้ภาคปฏิบัติมีความเข้มข้นขึ้นตรงตามเป้าประสงค์ของโครงการ iFITขณะที่ ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ได้กล่าวถึงการพัฒนา City Campus ให้เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์ตอบสนองความต้องการของคนเมืองว่า นอกจาก City Campus จะเป็นฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรที่ไม่ได้ปริญญา เช่น หลักสูตร Blackmagic DaVinci Resolve T3 D15 101, หลักสูตร The Digital Marketing Communication Solution (DiMCS), หลักสูตร Young Collector Workshop: การสร้างนักสะสมศิลปะรุ่นใหม่, หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum (FEF): หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต ฯลฯ ที่นี่ยังจะได้รับการพัฒนาให้เป็นโครงการเพื่อการศึกษารูปแบบใหม่ เช่น ศิลปะสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ (Creative Street Art) การจัดแสดงนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Innovation Showcases) การจัดพื้นที่ทำงานร่วมของคนรุ่นใหม่ (Co-working space) และธุรกิจใหม่เชิงสร้างสรรค์ (Creative Startup) เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการศึกษาและสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สังคม ในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ Lifelong Learning Centerทั้งนี้ หลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตรจะเรียนที่ Rangsit Campus ตลอดหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ขณะที่หลักสูตรปริญญาโทและเอกบางหลักสูตรจะเรียนที่ Rangsit Campus ตลอดหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ส่วนนักศึกษาปริญญาตรีรุ่นเข้าก่อนปีการศึกษา 2562 และนักศึกษาปริญญาโทรุ่นเข้าก่อนปีการศึกษา 2563 ที่ City Campus จะยังคงเรียนที่ City Campus จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

การประกาศทิศทางในครั้งนี้จึงทำให้ม.กรุงเทพเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการเรียนรู้ครบวงจรที่ตอบสนองความใฝ่เรียนรู้ของทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ทั้งยังยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งรวมศาสตร์และสรรพวิชาที่ตอบสนองผู้คนทุกเพศทุกวัย สมกับเป็นเบ้าหลอมขุมพลังขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26