อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

เตือนพระเณรตั้งใจเรียนบาลี-ปฏิบัติดีสนองคุณชาติ-ศาสน์-กษัตริย์

แม่กองบาลีสนามหลวง มอบประกาศนียบัตรบาลีพระ-เณร กว่าพันรูป พร้อมเตือนนำความรู้บาลี มาปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เผยแผ่พุทธศาสนา สนองคุณชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์ พฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 17.37 น.

วันนี้( 16 ส.ค.)​ ที่หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมโมลี(สุชาติ ธมฺมรตโน)  แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)  กล่าวให้โอวาทในพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี เปรียญธรรม(ป.ธ.) 4,5,7,8 ประโยค ปี2561ว่า คณะสงฆ์ขอยินดีต่อพระภิกษู สามเณร และเป็นวันแห่งความปิติยินดี ที่ได้รับประกาศนียบัตรบาลี  โดยป.ธ.6 และป.ธ.9 อยู่ในพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 6 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามของทุกปี โดยสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า  พระองค์ไม่ทรงทราบว่า จะมีพระภิกษุ เณร สอบได้กี่รูป แต่พระองค์ได้ทรงกำหนดวันเวลาไว้แล้ว ด้วยพระราชศรัทธา และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานด้วยพระองค์เอง จึงขอให้พระภิกษุ สามเณร ตั้งใจศึกษา และประพฤติศีลาจารวัตรสนองพระราชศรัทธาดังกล่าว ส่วนของป.ธ. 4,5,7,8 นั้นได้มอบให้พศ.ส่งประกาศนียบัตรแก่เจ้าสำนักเรียน ปรากฎว่า บางรูปตกหล่น จึงเห็นว่า ควรที่จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรที่พุทธมณฑล เพื่อให้ทุกรูปได้รับประกาศนียบัตรอย่างพร้อมเพรียงกัน และเป็นเกียรติประวัติต่อการศึกษาบาลี 

พระพรหมโมลี กล่าวต่อไปว่า ความตั้งใจกองบาลีสนามหลวง ไม่เพียงแต่ออกข้อสอบส่งเสริมการศึกษา และตั้งใจจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลีเป็นครั้งแรกในปี 2561 ในขณะเดียวกันฝากถึงพระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศ ถึงแม้จะมีท้อถอยบ้างให้นึกถึงบุคคลข้างหลังคือ ญาติโยม พระเถระ กองบาลีสนามหลวง พศ. ที่คอยอุปถัมภ์การศึกษาอย่างเต็มที่ ซึ่งการเป็นพระสงฆ์ ต้องมีความรู้ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ในฐานะศาสนทายาท ตามหลักสูตรการศึกษาคณะสงฆ์ ผู้ที่สอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรถึอว่าเป็นผู้มีความรู้เป็นที่ยอมรับจากคณะสงฆ์อย่างถูกต้อง หากพระ เณร ไม่รู้คำสอนที่ถูกต้อง พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไร ที่สำคัญหากพระประพฤติไม่ดี ไม่ชอบ พุทธศาสนิกชนก็จะขาดศรัทธา แต่หากเรียนรู้หลักธรรมมาปฏิบัติ และนำมาถ่ายทอดสู่สังคม จึงจะได้ชื่อว่า เป็นพระภิกษุที่สมบูรณ์ในศาสนทายาทสนองคุณบ้านเมือง ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนศรัทธาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไป

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมากองบาลีสนามหลวง ได้มอบหมายให้กองพุทธศาสนศึกษา พศ. จัดส่งประกาศนียบัตร เพื่อมอบให้แก่พระภิกษุ สามเณร ที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง แต่ปรากฏว่า มีบางรูปไม่ได้รับประกาศนียบัตรหรือได้รับล่าช้า ดังนั้น  มหาเถรสมาคม(มส.) จึงเห็นชอบให้ กองบาลีสนามหลวง ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศบัตรขึ้น แก่พระภิกษุและสามเณร ที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยคป.ธ. 4,5,7,8 ในปี2561  จำนวน 1375 รูป เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าดังกล่าว รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้พระภิกษุ สามเณรมีวิริยะอุตสาหะ ศึกษาบาลีประโยคชั้นที่สูงขึ้นไปด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 57