อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

"เอ็ตด้า"ทำระบบออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์

เอ็ตด้า ประชุมหารือ เตรียมนำเทคโนโลยี มาทดลองทำระบบออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานทดลองใช้ช่วงเดือน พ.ค.นี้ ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 19.26 น.นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ เอ็ตด้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า เอ็ตด้า มีแนวคิดนำนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ( Distributed Ledger Technology)  และแนวคิดในการจัดการข้อมูลแบบ เซลฟ์ ซอฟเวอเรนท์ ไอเดนทีตี้ ( Self-Sovereign Identity หรือ SSI) ที่มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ “เอกสารรับรอง” หรือ วีซี ในกระบวนการทางธุรกิจจริง โดยเตรียมที่จะทดสอบในรูปแบบเทสต์เบด (Testbed)  ซึ่งเป็นการทดสอบนวัตกรรมที่มีการประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจจริง แต่ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมของการทดสอบ
 

โดยได้เลือก “การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับกระบวนการเบิกค่ารักษาพยาบาล”  ที่คาดว่าจะมีผลกระทบการใช้งานในวงกว้าง สืบเนื่องจากปัญหาที่หลายหน่วยงานได้ประสบมาเกี่ยวกับการออกเอกสารใบรับรองแพทย์ เอกสารใบเสร็จรับเงิน ในกระบวนการเบิกค่ารักษาพยาบาลในรูปแบบเดิม เช่น การปลอมแปลงเอกสาร การตรวจสอบสถานะการใช้เอกสารในการเบิกค่ารักษาพยาบาล ไปจนถึงการบริหารจัดการเอกสารในรูปแบบกระดาษที่แต่ละหน่วยงานต้องแบกรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
 


นายชัยชนะ กล่าวต่อว่า หากโครงการนี้สามารถขยายผลเพื่อนำไปใช้งานได้จริงในอนาคต คาดว่าทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชนจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบวีซี และสามารถนำไปใช้ในรูปแบบ "เอกสารสำแดง" (Verifiable Presentation: VP) ซึ่งทำให้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล ด้วยคุณสมบัติที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและความถูกต้องของลายมือชื่อได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล และความเสียหายจากอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเกิดขึ้น โดยตัวระบบกำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จให้หน่วยงานที่สนใจร่วมทดสอบได้ในเดือน พ.ค.นี้
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น