อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

ครม.ไฟเขียวล้มร่างพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้ถอนร่างพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ หลังกฤษฎีกายังไม่มีความจำเป็นต้องตรากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมา และใช้ของเดิมได้ อังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.41 น.

 
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้ถอนร่างพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ต่าง ๆ สามารถใช้กฎหมายเดิมคือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 อยู่แล้ว จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องตรากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมา
 
“สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็นในการตรา พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากการจัดทำร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่หวังจะใช้บังคับในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจทั่วไปท่ามกลางระบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นทำได้ยาก และการให้สิทธิประโยชน์บางประการแก่ผู้ประกอบการเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความแตกต่างไปจากเดิม ประกอบกับ มีร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นกลไกการบริหารจัดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะเริ่มต้น”
 
สำหรับในระยะยาวจะให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษอื่นๆ นอกจาก เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC), พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC), พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) เพื่อให้ขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษทั้งหมดเป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น