อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

CKPower คว้ารางวัล "หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563"

นับเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จ สำหรับ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลอย่างมากมาย การันตีถึงการบริหารจัดการธุรกิจบนความยั่งยืน พุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น.


นับเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จ สำหรับ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลอย่างมากมาย การันตีถึงการบริหารจัดการธุรกิจบนความยั่งยืน โดยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ได้เป็นอย่างดีสำหรับรางวัลแรก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้คัดเลือกให้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKPower) ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ “CKP” เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน 124 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 51 บริษัท ในปี 2558 ซึ่งสะท้อนว่า บจ. ไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในกระบวนการดำเนินงานมากขึ้น และ CKPower Group มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืนคัดเลือกจาก บจ. ที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ประกอบด้วยข้อคำถาม 19 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ การกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯการที่ บจ. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ บจ. และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ

นอกจากนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืนยังใช้เป็นเกณฑ์คำนวณดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีการทบทวนทุกครึ่งปี

ต่อมา บริษัทฯ ยังได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) แสดงให้เห็นว่า CKPower มีการกำกับดูแลตอบโจทย์เรื่องความโปร่งใส ดูแล เป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง และเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวังและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล ASIAN POWER AWARDS 2020 นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พนักงานของเรามีกำลังใจและมีแรงกระตุ้นที่จะคิดค้นโครงการและนวัตกรรมที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ยังมีอีกหลายโครงการ ทั้งที่ดำเนินการอยู่แล้ว และที่จะทำในอนาคต ซึ่งมีทั้งโครงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น ลดการใช้น้ำ ลดการปล่อยของเสียทั่วไปและของเสียอันตราย ลดการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซ CO2 เป็นต้น

โดยปกติโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จะออกแบบให้ gas compressor เดินเครื่อง 2 เครื่อง อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มแรงดันก๊าซก่อนเข้าห้องเผาไหม้ในเครื่องกังหันก๊าซ ทั้งในช่วงเวลาที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงและในช่วงเวลาที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ ซึ่งในช่วงที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำนี่เอง อัตราการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าต่ำลงด้วย ก๊าซที่อัดขึ้นมาจาก gas compressor เหลือจากการใช้งาน ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ขับ gas compressor จึงเกิดวิธีคิดของพนักงานที่จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนนี้ลง

โดยการคิดโครงการและนวัตกรรม ทำการศึกษา ปรับปรุง และทดลองเพื่อหยุดการใช้งาน gas compressor ในช่วงเวลาที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำให้เหลือเพียง 1 เครื่อง จากผลการทดลองและเดินเครื่องจริงปริมาณก๊าซจากการเดิน gas compressor 1 เครื่อง เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าต่ำ ทำให้บริษัทฯ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงดำเนินโครงการนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2562 ได้ประมาณ 396,253 หน่วย และสามารลดค่าใช้จ่ายจากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2562 ได้ประมาณ 1 ล้านบาทจากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลการยกระดับสิ่งแวดล้อมแห่งปีและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแห่งปีของประเทศไทย รางวัลระดับเงินในปีนี้ จึงมีความภาคภูมิใจ ที่องค์กรภายนอกเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงและคิดค้นโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ เองก็มีนโยบายและความตระหนักที่ชัดเจนในการช่วยกันลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการดำเนินธุรกิจ โดยการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานและการร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานในการคิดค้นโครงการและนวัตกรรม และเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโลกในปัจจุบัน โดยทั้งผู้บริหารและพนักงานจึงมีเป้าหมายตรงกันคือการดำเนินธุรกิจที่ทุกคนในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อความยั่งยืนสำหรับคนรุ่นหลังต่อไป

นอกจากนี้ ทางนิตยสาร IR Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำเกี่ยวกับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) จากสหราชอาณาจักร และมีฐานผู้อ่านที่เป็น IR ทั่วโลก ได้มีการประกาศรางวัล IR Magazine Awards 2020 โดย CKPower ได้รับรางวัลในสาขา Best Crisis Management ในภูมิภาค South East Asia จากการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี สปป.ลาว โดยให้ภาครัฐ ชุมชน และสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี พร้อมกับการบรรยายให้ข้อเท็จจริงของลักษณะการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคมด้วยรางวัลทั้งหมดนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น