อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

สรุปมาตรการ12ธนาคาร ช่วยลูกหนี้'โควิด'ระลอกใหม่

เช็กด่วน! มาตรการ “ช่วยลูกหนี้” ของ 12 ธนาคาร ขยายเวลา พักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย ให้สินเชื่อ กับประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.59 น.


เรียกได้ว่าเป็นอีกสถานการณ์ที่กำลังมีความรุนแรงเป็นอย่างมากในประเทศไทย สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในประเทศ ส่งผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจต่อเนื่องจากการระบาดครั้งแรก ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งจากที่ประชุม ครม. มีมติให้สถาบันการเงินภายใต้กำกับกระทรวงการคลัง 7 แห่ง ขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชน เช่น การลดดอกเบี้ย พักหนี้ พักชำระหนี้ รวมไปถึงการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่

วันนี้ “เดลินิวส์ออนไลน์” จึงได้รวบธนาคารทั้งธนาคารรัฐและพาณิชย์ ที่ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทั้งเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อต่างๆ ทั้งหมด 12 ธนาคาร ดังนี้

ธนาคารออมสิน
ลูกค้าในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัดเสี่ยงโควิด-19
1. เป็นลูกค้าในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัดที่เสี่ยงโควิด-19 สูง กรณีประกอบอาชีพใน 28 จังหวัด แต่บัญชีเงินกู้อยู่นอกพื้นที่ ลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเงินกู้
2. เอกสารที่ต้องเตรียม สำเนาบัตรประชาชน, หลักฐานแสดงรายได้ปกติ/รายได้หลังได้รับผลกระทบ, รูปถ่ายหรือหลักฐานที่ระบุว่าได้รับผลกระทบ
3. ลงทะเบียนในเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือ คลิกที่นี่ จากนั้นกรอกข้อมูล และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 14 วัน
ระยะเวลา 3-12 เดือน
ดูรายละเอียด https://www.gsb.or.th/news/gsbpr2/

ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อบุคคล (ประเภทวงเงินหมุนเวียน)
- เปลี่ยนเป็นวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan) 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาได้ตามความสามารถในการชำระหนี้

สินเชื่อบุคคล (แบบกำหนดระยะเวลา)
- ลดการผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้เดิม นานสูงสุด 6 เดือน
สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มี ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน)
- พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือ ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้
ดูรายละเอียด https://bit.ly/39UmCfx

ธนาคารกรุงศรี
มาตรการที่ 1: ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าทุกราย (โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรฯแจ้งความจำนงกับบริษัท)
บัตรเครดิต: จากเดิม 10% เหลือ 5% ถึง 31 ธันวาคม 64
สินเชื่อส่วนบุคคลแบบชำระขั้นต่ำ: จากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชี 31 ธันวาคม 64

มาตรการที่ 2: ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษและขยายเวลาผ่อนชำระ สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ (โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านโมบายแอพ UCHOOSE เท่านั้น)
บัตรเครดิต: ลดดอกเบี้ยพิเศษ 12% และขยายเวลาผ่อนสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)
สินเชื่อบุคคล: ลดดอกเบี้ยพิเศษ 22% ลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 3% หรือขยายเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)

มาตรการที่ 3: ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนด้วยการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน (ปรับโครงสร้างหนี้)
บัตรเครดิต: ลดดอกเบี้ยพิเศษ และขยายเวลาผ่อนสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)
สินเชื่อบุคคล: ลดดอกเบี้ยพิเศษ และขยายเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)
ลงทะเบียนผ่าน https://bit.ly/2XPSOL6
ดูรายละเอียด https://bit.ly/2XPSOL6

ธนาคารยูโอบี
- พักชำระดอกเบี้ยและเงินต้น 3 รอบบัญชี
- พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 รอบบัญชีสามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร
ดูรายละเอียด https://bit.ly/2UzTa7O

ธนาคารกสิกร
ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน
- บัตรเครดิตกสิกรไทย : จาก 18% เป็น 16%
- บัตรเงินด่วน : จาก 28% เป็น 25%
- สินเชื่อเงินด่วน จาก 28% เป็น 25%* (*มีผลเฉพาะสินเชื่อที่อนุมัติตั้งแต่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป)
สินเชื่อรถช่วยได้ประเภทจำนำทะเบียนรถ จาก 28% เป็น 24%* (*มีผลเฉพาะสินเชื่อที่อนุมัติตั้งแต่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป)

ประเภทที่ 2 มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน
- บัตรเครดิตกสิกรไทย
ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 รอบบัญชีนับจากเดือนที่ลงทะเบียน หากท่านเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่แล้ว แนะนำให้ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง
ทางเลือกที่ 2 เปลี่ยนยอดคงค้างเป็นผ่อนชำระ 48 งวด ดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี ธนาคารอาจพิจารณายกเลิกบัตรของท่าน กรณีเลือกทางเลือกนี้

- บัตรเงินด่วน
ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 รอบบัญชี นับจากเดือนที่ลงทะเบียน หากท่านเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่แล้ว แนะนำให้ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง
ทางเลือกที่ 2 เปลี่ยนยอดคงค้าง เป็นผ่อนชำระ 48 งวด ดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี ธนาคารอาจพิจารณายกเลิกบัตรของท่าน กรณีเลือกทางเลือกนี้

- สินเชื่อเงินด่วน
ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 รอบบัญชี นับจากเดือนที่ลงทะเบียน หากท่านเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่แล้ว แนะนำให้ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง
ทางเลือกที่ 2 ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิมเป็นเวลา 6 รอบบัญชี ดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี

- สินเชื่อบ้านกสิกรไทย
ทางเลือกที่ 1 จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยและลดอัตรา ดอกเบี้ยลง 0.1% เป็นเวลา 3 เดือน
ทางเลือกที่ 2 ลดค่างวด 50% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 3 เดือน
ทางเลือกที่ 3 พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

- สินเชื่อเงินด่วน แบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ
ทางเลือกที่ 1 จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
ทางเลือกที่ 2 ลดยอดผ่อนชำระ 30% เป็นเวลา 3 เดือน
ทางเลือกที่ 3 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

- สินเชื่อรถยนต์ธนชาต สินเชื่อรถ
1.สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม ตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี
2.สินเชื่อรถ สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ /สินเชื่อรถ (รถใหม่) /สินเชื่อรถ (รถใช้แล้ว)
ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน โดยขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือน
ทางเลือกที่ 2 ลดค่างวด 50% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน โดยขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือน
ดูรายละเอียด https://bit.ly/3oSe5zR

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
มาตรการที่ 9 ลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือฯ
- ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)
- ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรกผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 มกราคม 2564

มาตรการที่ 10 สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
- ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)
- ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2564
มาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ
- ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)
- ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2564

มาตรการที่ 12 สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs
สินเชื่อประเภทแฟลต แบ่งเป็น
1.ได้ลดเงินงวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนหรือไม่เกินมิถุนายน 2564
2.พักชำระหนี้ถึงมิถุนายน 2564 ลงทะเบียนที่สาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
ดูรายละเอียด https://bit.ly/3oNgyLT

ธนาคารยูโอบี UOB (ปรับให้อัตโนมัติ)
บัตรเครดิต : ปรับลดผ่อนชำระขั้นต่ำเดิม 10%
- ปี 63 เหลือ 5%
- ปี 65 เหลือ 8%
- ปี 66 เหลือ 10%
บัตรกดเงินสด : ปรับลดผ่อนชำระขั้นต่ำเดิม 5%
- ปี 63-65 เหลือ 2.5%
- ปี 66 เหลือ 5%
ลงทะเบียน ปรับโครงสร้างหนี้โดยรวมหนี้ สินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลทุกประเภท
ดูรายละเอียด https://bit.ly/38OFqNN

อิออน ธนสินทรัพย์
มาตรการที่ 1 ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ
- ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (เดิม 10%) เป็นดังนี้
5% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 ธันวาคม 2564
8% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565
10% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

บัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช)
- ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (เดิม 3%) เป็นดังนี้
1% แต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท* ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564

มาตรการที่ 2 พักหรือลดค่างวด (สินเชื่อทุกประเภท)
- พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนแต่สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
- และ/หรือ ลดค่างวดสินเช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 30% - 50% เป็น- ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

มาตรการที่ 3 เปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12%
- สามารถขอเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 3% ต่อเดือน
ดูรายละเอียด https://bit.ly/2LW5MV1

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
- พักชำระหนี้เงินต้น ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน
- พักชำระดอกเบี้ย เป็นระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน สำหรับผู้ประกอบการอาหารแปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง และผักผลไม้
ดูรายละเอียด https://bit.ly/3bJHpVu

ธนาคารทิสโก้
สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ
- ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
- ปรับลดค่างวด โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ

สินเชื่อที่อยู่อาศัย
- เลื่อนการจ่ายเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม หรือลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้
ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
ดูรายละเอียด https://bit.ly/3nSJQrg

ธนาคารกรุงเทพ
บัตรเครดิต
- ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และทุกรายได้
- รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์
- ปรับลดเพดานดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 16% ต่อปี (จากเดิม 18% ต่อปี) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
- ขยายวงเงินให้แก่ลูกค้าที่มีความจำเป็นและมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง
- สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จาก 1.5 เท่า เป็น 2 เท่า เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 - 31 ธ.ค. 64

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Installment Loan)
- ลดค่างวดอย่างน้อย 30% โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่มีลักษณะหมุนเวียน (Revolving Loan)
- ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ ตามความสามารถในการชำระหนี้
- เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา (term loan) 48 งวด หรือขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
- เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 3 เดือน
- หรือเลื่อนชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 3 เดือน
- ลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้ (Debt Consolidation)
- เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 สงครามการค้า หรือภัยธรรมชาติ

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี
- สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เงินกู้เสริมสภาพคล่อง
- มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย
ดูรายละเอียด https://www.bangkokbank.com/th-TH/COVID19-Update

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โครงการชำระดีมีคืนสำหรับหนี้เงินกู้จัดชั้นปกติ
สำหรับลูกค้าที่มีเงินกู้ปกติ ไม่มียอดค้างชำระ หากมาชำระหนี้ที่ ธ.ก.ส. จะได้รับเงินคืน ดังนี้
- ลูกค้าเกษตรกรและบุคคล รับเงินคืน 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อราย
- กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ยกเว้นสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและองค์กร) รับเงินคืน 10% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
- สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ในกรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท แล้วเเต่เงื่อนไขใดจะสิ้นสุดก่อน

โครงการลดภาระหนี้ สำหรับหนี้ NPL หรือมีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน 15 เดือน
- ลูกค้าเกษตรกรและบุคคล รับเงินคืน 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง
- กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ยกเว้นสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและองค์กร) รับเงินคืน 10% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง
- สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64
ดูรายละเอียด https://bit.ly/3bOfvb0

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น
- ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินต้น 6 เดือน ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2564

มาตรการเติมเงินใหม่ “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash”
- กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย
- อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปีใน 2 ปีแรก
- ระยะผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
- ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ดูรายละเอียด https://bit.ly/3bVgwhc

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    90%
  • ไม่เห็นด้วย
    10%

ความคิดเห็น