อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ชงตั้ง "กองทุนร่วมทุนภาคชนบท" ปรับแผนชาติ

ครม.รับทราบตามข้อเสนอกมธ. ปั้นชนบททันสมัย ทำเกษตรเทคโนโลยี ร่วมลงทุนกับเอสเอ็มอีภาคเกษตร ภายใต้การปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 16.51 น.


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้ที่ประชุม ครม.ได้รับทราบแนวทางการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปผลักดันต่อ โดยในการปรับปรุงครั้งนี้ มีข้อเสนอคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ที่เสนอให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการร่วมทุนภาคชนบท เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ขยายผลโครงการประกันภัยพืชผลให้ครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิดโดยพิจารณาออกกฎหมายเพื่อรองรับระบบการประกันภัยพืชผลเป็นการเฉพาะ

ขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งตลาด รวมถึงมีแผนที่จะดำเนินการจัดตั้งตลาดกลางเพื่อกระจายสินค้าตามภูมิภาค ใน 64 ช่วยยกระดับการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการผลิต แปรรูปสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน จำนวน 70 แห่ง ใน 41 จังหวัด

สำหรับแนวทางจัดตั้งกองทุนเพื่อการร่วมทุนภาคชนบทนั้น ที่ผ่านมากระทรวงการคลังมีแผนงานร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคเกษตรไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคเกษตร เพื่อดำเนินการสนับสนุนด้านการเงินให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตร และพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ ยกระดับเอสเอ็มอีเกษตรให้เติบโตอย่างมั่นคง รวมทั้งได้เร่งรัดขยายผลระบบประกันภัยพืชผล โดยจัดทำโครงการอบรมความรู้ประกันภัย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น