อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

"บิ๊กตู่" ดันแผนแม่บทเฉพาะกิจปี 64-65 กู้วิกฤติโควิค

นายกรัฐมนตรี พร้อมดันแผนแม่บทเฉพาะกิจหลังสถานการณ์โควิดขึ้นเป็นแผนที่จะต้องทำใน 2 ปี คือปี 64-65 มอบสศช. จัดทำฟื้นวิกฤติ จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.57 น.


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวในงานประชุมประจำปี 2563 ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่องชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะภายหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ล่าสุดได้มีการจัดทำแผนแม่บทเฉพาะกิจหลังสถานการณ์โควิดขึ้นเป็นแผนที่จะต้องทำใน 2 ปี คือปี 64-65 ในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 เพื่อให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติไปได้

สำหรับเรื่องที่ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญในช่วงต่อจากนี้มี 4 เรื่อง คือ 1. การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ ทั้งการส่งเสริมการจ้างงาน การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี และการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังเมืองหลักและเมืองรอง 2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้ง การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร และการปรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทั้งการพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้ การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม และการเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 4. การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารจัดการความเสี่ยง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25