อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

เดินหน้าชูบัณฑิตอาสาพัฒนาอีอีซี

สกพอ.เดินหน้าพัฒนาบัณฑิตอาสาต้นแบบพัฒนา 3 จังหวัดอีอีซี เพิ่มคุณภาพชุมชน อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.


นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมหารือโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้บัณฑิตอาสาเป็นกลไกสำรวจผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และพัฒนาพื้นที่ชุมชน รวมถึงสร้างโอกาส และส่วนร่วมพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่นให้แก่บัณฑิตที่ว่างงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้ให้กระจายความรู้ และวิทยาการที่ทันสมัยเข้าสู่ชุมชน ผสมผสานกับวิถีดั้งเดิมเพื่อนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาชุมชนที่ดีและยั่งยืน เป็นผลดีต่อการพัฒนาอีอีซีในระยะยาว โดยภาครัฐได้เน้นเรื่องการขยายการลงทุนสู่พื้นที่และชุมชน เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในพื้นที่ อีอีซี  ดังนั้นนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  จึงได้ผลักดันโครงการฯ

ทั้งนี้โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นแนวคิดที่ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมาเนื่องจากในช่วงนี้เด็กจบใหม่ โดยเฉพาะเด็กที่จบปริญญาตรีช่วงนี้มีโอกาสตกงานค่อนข้างสูงและหางานตามบริษัทต่างๆค่อนข้างยาก

โดยสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษได้พยายามให้เด็กกลุ่มนี้เข้ามามาทำงาน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรจะได้เทียบโอนหน่วยกิตได้ 6 หน่วยกิต ซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดกับการเรียนในอนาคต เช่น คณะรัฐศาสตร์ หรือ พัฒนาชุมชน ได้ ส่วนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจะเลือกจากผู้สำเร็จปริญญาตรี จากอำเภอต่างๆ อำเภอละ 3 คน ซึ่งจะมีการสำรองไว้อีก 3 คน สำหรับโครงการในระยะต่อไป

นายณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีบทบาทในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมบัณฑิตอาสา ก่อนที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริง และทางอาจารย์มหาวิทยาลัยจะเข้าไปส่วนร่วมให้กับบัณฑิต ในช่วงลงพื้นที่อีกด้วย ในส่วนของบัณฑิตอาสา

ที่ผ่านการอบรมแล้วจะนำหลักสูตรอบรมภาคทฤษฏี 10 วัน ภาคปฏิบัติ 15 วัน มาเก็บไว้ในธนาคารเครดิต ซึ่งจะนำเก็บไว้เป็นหน่วยกิต เพื่อให้บัณฑิตอาสาที่ต้องการจะเรียนต่อในปริญญาโทต่อไป เพื่อนำมาเทียบโอนหน่วยกิตต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น