อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

"เอโอที" เผย กพท.ประกาศเงื่อนไขให้อากาศยานบินเข้า-ออกไทย

กพท.ประกาศเงื่อนไขให้อากาศยานบินเข้า-ออกไทย ฉบับ 2 มีผล 3 ก.ค.นี้ ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.59 น.


รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอโอที แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีประกาศ เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญคือ ห้ามอากาศยาน ขนส่งบุคคลทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทย เว้นแต่เป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  
1. อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft) 2. อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing) 3. อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical Landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง 4. อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือ ทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์หรือการขนส่ง สิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด–19 (Humanitarian Aid, Medical and Relief Flights)

5. อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation Flights) 6. อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Flights) 7. อากาศยานที่ขนส่งบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กำหนด 11 ประเภทที่สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางอากาศยานได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาและหลักเกณฑ์ของผู้มี อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เพื่อการป้องกัน การระบาดของโรคและจัดระเบียบจำนวนบุคคล ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองและการจัดสถานที่ไว้ แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%