อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

แนะซื้อทัวร์เที่ยวสงกรานต์ขอเลื่อน-ยกเลิกได้เงินคืน

กรมการท่องเที่ยว แจ้งคนซื้อทัวร์เที่ยวหยุดสงกรานต์ไปแล้วขอเลื่อน หรือเลิกเดินทางได้รับเงินเต็มจำนวน หลังเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ระบาด พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 11.12 น.


รายงานข่าวจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ขอแจ้งให้นักท่องเที่ยวที่ได้ซื้อบริการนำเที่ยวในประเทศไว้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 แต่ต้องการจะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยกรณีมีเหตุให้ต้องยกเลิกการนำเที่ยวตามที่ได้ตกลงไว้ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ให้บริษัททัวร์คืนเงินค่าบริการแก่นักท่องเที่ยวเต็มจำนวน

แต่หากบริษัททัวร์มีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริง เพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ สามารถนำมาหักจากเงินค่าบริการนำเที่ยวที่ต้องจ่ายคืนให้นักท่องเที่ยวได้ โดยบริษัททัวร์ต้องแสดงหลักฐานต่อนักท่องเที่ยว แต่หากค่าใช้จ่ายของบริษัททัวร์สูงกว่าเงินค่าบริการนำเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจ่ายไป บริษัททัวร์จะเรียกเก็บเงินเพิ่มจากนักท่องเที่ยวไม่ได้

อย่างไรก็ตามหากนักท่องเที่ยวไม่ได้รับเงินคืนตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563 นักท่องเที่ยวสามารถร้องเรียนได้ที่ กรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 เป็นต้นไป โดยกรมฯ จะขอความร่วมมือบริษัททัวร์ พิจารณาคืนเงินค่าบริการให้นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และขอให้นักท่องเที่ยวให้เวลากับบริษัททัวร์ในการบริการจัดการรายละเอียดที่เกี่ยวข้องด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20