อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ซีไอเอ็มบีไทยโชว์งบ 9 เดือนกำไรสุทธิ 728 ล้านบาท

ซีไอเอ็มบีไทยประกาศงบ 9 เดือน รายได้ 10,386 ล้านบาท ผลพวงจากการขยายตัวของสินเชื่อ-รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน-ค่าธรรมเนียม-ประกันภัยเพิ่ม ส่งผลให้กำไรสุทธิ 728 ล้านบาท จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 19.20 น.


นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2562 มีกำไรสุทธิจำนวน 728.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 190.7 ล้านบาท หรือ 35.5 %  เมื่อเปรียบเทียบผลกำไรสุทธิของงวดเดียวกันปี  61 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงาน  2.3 % และการลดลงของสำรองหนี้สงสัยจะสูญ  32.7%  การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 17.4%  

ขณะที่รายได้อยู่ที่ 10,386.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 236.4 ล้านบาท หรือ  2.3 %  มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น  3.1%  เป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อและ รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนและ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจำนวน 97.8 ล้านบาท หรือ 6.8%  มาจากการเพิ่มขึ้นของ ค่าธรรมเนียมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและค่าธรรมเนียมจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์  ส่วนรายได้อื่นลดลงจำนวน 103.7 ล้านบาท หรือ 13.4%  สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิกับกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ส่วนค่าใช้จ่าย  เพิ่มขึ้นจำนวน 1,060.8 ล้านบาทหรือ  17.4%  สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น เนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกำหนดให้จ่ายค่าชดเชยเพิ่มขึ้นสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกลยุทธ์การขยายงานของธนาคารภายใต้โครงการ Fast Forward เป็นผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต่อรายได้จากการดำเนินงาน อยู่ที่  68.8 % เพิ่มขึ้น  59.9%  อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM)  อยู่ที่  3.32% ลดลงจากงวดเดียวกันปี  อยู่ที่  3.77 % เป็นผลจากต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้น

วันที่ 30 ก.ย.  เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สินเชื่อซึ่งค้ำประกันโดยธนาคารอื่นและเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 240.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น  5.5% เมื่อเทียบกับ เงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บางประเภท) จำนวน 238.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น  1.7%  จากสิ้นปี  61 ซึ่งมีจำนวน 234.3 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (the Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น  100.9%  จาก  97.2%  ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 11.1 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (NPL ratio) อยู่ที่  4.6 % เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61  อยู่ที่  4.3 % เป็นผลจากลูกหนี้ภาคธุรกิจบางรายและรายย่อย อย่างไรก็ตาม ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยยังคงมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมขึ้น ตลอดจนได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามหนี้ การดำเนินการดูแลและการแก้ไขลูกหนี้ที่ถูกผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด  อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 ก.ย.62  อยู่ที่ 98 %  ลดลงจากสิ้นปี  61 ซึ่งอยู่ที่  107  % ณ วันที่ 30 ก.ย.  62 เงินสำรองของกลุ่มธนาคารอยู่ที่จำนวน 10.9 พันล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสำรองส่วนเกินจากเงินสำรองขั้นต่ำตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 5.1 พันล้านบาท  เงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคาร   มีจำนวน 48.3 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง  18.6 % โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่  13.6%


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 36