อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

กพท.ยอมรับ'เซ็นทรัลวิลเลจ'เสี่ยงTake Off-Landing

กพท.พบโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ มีความเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงขณะอากาศยาน Take Off และ Landing ในระดับต่ำ พร้อมสั่ง ทอท.ทำมาตรการรักษาความปลอดภัย พุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 21.06 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ กพท.17/7891 ลงวันที่ 5 ก.ย.62 เรื่องการปฏิบัติตามข้อกฎหมายการเดินอากาศ ถึงกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพีเอ็น วิลเลจ จำกัด โดยขอให้ บริษัทซีพีเอ็น วิลเลจ จำกัด ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน เพราะที่ตั้งของโครงการเซ็นทรัล วิลเลจอยู่ในพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ อาจทำในรูปแบบของรายงานประเมินผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ และจัดส่งให้ กพท.พิจารณาใน 60 วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือนี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว จะใช้รายงานดังกล่าวเป็นฐานในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดทำรายงาน ขอให้บริษัทประสานโดยตรงกับฝ่ายมาตรฐานสนามบินในการให้คำแนะนำและประสานงานต่อไป

ต่อมา นายจุฬา ทำหนังสือด่วนที่สุด 17/7911 ลงวันที่ 6 ก.ย.62 เรื่องการตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ถึง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดยมีข้อความที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่งระบุในข้อ 2.7 "ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางการบิน กรณีที่อาจจะถูกแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขณะอากาศยานร่อนลงสู่สนามบินในระดับต่ำ"จากการฝึกอบรมของ กพท. กับ Transportation Security Administration ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14-23 ส.ค.62 ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ พบว่าบริเวณดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายขณะอากาศยาน Take Off และ Landing ในระดับต่ำ (Low Risk) อย่างไรก็ตามได้มีข้อแนะนำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงในกรณีดังกล่าว

เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมของโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ กพท.ได้มีการแจ้งให้บริษัทซีพีเอ็น วิลเลจ จำกัด จัดทำรายงานผลกระทบความปลอดภัยในการเดินอากาศ เพื่อประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว และส่งให้ กพท.ให้ความเห็นชอบเพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    42%
  • ไม่เห็นด้วย
    58%