อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

สมาชิกอาเซียนถกความมั่นคงทางอาหาร

คต.เป็นเจ้าภาพประชุมด้านการมั่นงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียนในสินค้าเกษตร 4 ตัว คือข้าว ข้าวโพด น้ำตาล และถั่วเหลือง เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 10.41 น.

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.)  เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 15-16 ส.ค. 62 กรมฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 39  ที่กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมรวม 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน เมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์ และมีผู้แทนจากองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3 และคณะกรรมการดำเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน  ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มของแต่ละประเทศสมาชิก ของอาเซียนและของโลกเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค การค้า และปริมาณสต็อกสินค้าอาหารหลักของอาเซียน 4 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพด น้ำตาล และถั่วเหลือง
 
นอกจากนี้ยังใช้เวทีนี้หารือแนวทางสนับสนุนความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกอาเซียนในการสร้างความสมดุลด้านอาหารเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ความท้าทายและความมั่นคงด้านอาหารของโลกในอนาคต


 
ทั้งนี้ในการประชุมปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมา โดยได้เชิญหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยใช้ที่ดินและทรัพยากรจากผืนป่ามาให้คำแนะนำในประเด็นที่ประเทศสมาชิกต้องให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและความมั่นคงทางสภาพแวดล้อม เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกต่อไป รวมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้การปลูกพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยกระจายความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนหารือเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนากรอบความร่วมมือในอนาคต
 
นายอดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 23 ถือเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือความมั่นคงด้านอาหารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารและเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคมาตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี โดยประเทศไทยในฐานะฝ่ายเลขานุการถาวร เป็นผู้ผลักดันและขับเคลื่อนกลไกกรอบความร่วมมือให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนที่มีทรัพยากรอาหารอุดมสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27