อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

เอกชนยื่น 6 ข้อเสนอรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ

"บิ๊กตู่" รับสมุดปกขาวของภาคเอกชน ที่ยื่น 6 ข้อเสนอให้รัฐบาล หนุนรัฐเร่งรัดการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 18.32 น.

นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยภายหลังคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เข้าพบนายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ว่า ภาคเอกชน ได้ยื่นข้อเสนอสมุดปกขาวจำนวน 6 ประเด็นให้กับรัฐบาลต้องเร่งรัดการดำเนินงาน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งรัดการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็วเพื่อช่วยประคับประคองเศรษฐกิจที่กำลังทรุดตัวโดยเฉพาะภาคส่งออกที่มีปัญหาจากสงครามการค้า 

สำหรับสมุดปกขาวจำนวน 6 ประเด็น ประกอบไปด้วย 1.การเสริมสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชน อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างและแนวทางการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ระดับต่างๆ การมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และ Big Data 

2.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเอกชน เช่น ขอให้ยกระดับเอสเอ็มอี ทั้งในด้านสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล การรณรงค์และสนับสนุนการซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ และการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ 3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เช่น ขอให้รัฐบาลพิจาณาอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐที่จำเป็น การปรับบทบาทภาครัฐโดยขอให้ถ่ายโอนงานบริการภาครัฐบางส่วนให้แก่เอกชนที่มีความพร้อมดำเนินการแทน 

4.สนับสนุนโครงการที่สำคัญของภาครัฐให้ดำเนินการต่อเนื่อง เช่น การเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการ Pattaya on Pier , Cruise Master Plan รวมทั้งเร่งรัดการแก้ปัญหาจากการออกประกาศผังเมือง เร่งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ 

5.เสริมสร้างธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม เสนอให้รัฐพิจารณายกเลิกกฎหมายที่ไม่จำเป็น การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งปรับปรุงวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการของภาครัฐ 6. ยกระดับทักษะ ความรู้ และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสร้างแรงจูงใจในการยกระดับฝีมือของบุคคลากรทุกระดับ การสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง และการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เสนอให้แก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการปฏิรูปด้วย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%