อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

รอรับได้เลย "อุตตม"สั่งคลังเร่งทำมาตรการแก้ปัญหาปากท้อง

อุตตม สั่งผู้บริหารคลังเร่งทำมาตรการแก้ปัญหาปากท้อง จัดเงินกู้ช่วยรากหญ้า เดินหน้าบัตรคนจน แจกเบี้ยคนแก่ ผู้พิการ เด็กเรียนดี มารดาประชารัฐ   อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.39 น.

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยในเฟสบุ๊คส่วนตัวหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการคลังว่า ได้มีการมอบนโยบายทั้งระยะสั้นที่ใช้งบประมาณในปี 62 และแผนระยะยาวที่ต้องใช้งบปี 63 เพื่อดูแลเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำทั้งระบบ โดยนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งทำคือการแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้าน และการจัดสินเชื่อให้เอื้อต่อการเข้าถึงของประชาชน ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบรายย่อย

ส่วนมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐบาลจะมีการเดินหน้าต่อพร้อมกับมีการยกระดับเพิ่มสวัสดิการให้ เช่นเดียวกับการจัดเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ จะมีการขยายครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ และเด็กแรกเกิด เด็กเรียนเรียนดีแต่มีปัญหาด้านรายได้ในครอบครัว ตลอดจนจะมีการเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่

นายอุตตมกล่าวว่า การปรับปรุงงบประมาณปี 63 จะมีการหารือเพื่ออัดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุด เช่น การยกระดับค่าแรงงานแรกเข้าระบบแรงงาน และปรับค่าแรงให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะฝีมือแรงงาน ขณะที่แผนดูแลเศรษฐกิจในระยะยาว ในส่วนนโยบายกระทรวงการคลัง จะเน้นการดูแลวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด พร้อมกับมีการทบทวนโครงสร้างภาษีใหม่ทั้งระบบ

ทั้งนี้ได้มอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปดูเรื่องการปรับโครงสร้างแล้ว ทั้งในส่วนของอัตราภาษีเงินได้ รวมถึงการกำหนดสิทธิพิเศษทางภาษีของนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ การปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ และปรับปรุงอัตราภาษีให้เหมาะสม โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อรองรับยุคดิจิทัล เพื่อให้เอกชนมีศักยภาพในการแข่งขัน ขณะเดียวกันก็จะนำเทคโนโลยีบิ๊กดาตาเข้ามาช่วยการบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการออมของประเทศ ด้วยการผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่มมีเงินออมระยะยาวรองรับวัยเกษียณ การพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การปรับปรุงกฎหมายรองรับผู้ประกอบการใหม่ รวมถึงการสานต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อรองรับศูนย์กลางการบิน ศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย เมืองอัจฉริยะ การยกระดับภาคเกษตรเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ทำกิน เพื่อสร้างสังคมเอื้ออาทร สร้างความเข้มแข็งในชุมชน
  


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17