อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

"พาณิชย์" เตรียมเป็นประธานประชุมอาเซียน

"อรมน" เผยพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมประชุมเอทีเอฟ-เจซีซี ที่สปป.ลาว พร้อมถกแนวทางเร่งอำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาค อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 11.08 น.

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 2-3 เม.ย.62  กระทรวงจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน (เอทีเอฟ-เจซีซี) ครั้งที่ 14 แ  ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  เพื่อเร่งติดตามผลการดำเนินการอำนวยความสะดวกการค้าของสมาชิกอาเซียน พร้อมหารือภาคเอกชนอาเซียนหาช่องทางช่วยเสริมความคล่องตัวการทำการค้าในอาเซียน

สำหรับการประชุมจะครอบคลุมประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง คือ 1. การดำเนินการตามแนวปฏิบัติว่าด้วยมาตรการที่มิใช่ภาษี ของอาเซียน ซึ่งกำหนดให้มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบและให้ความเห็นก่อนใช้มาตรการ เพื่อลดมาตรการที่เลือกปฏิบัติและเป็นอุปสรรคต่อการค้า , 2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นไปตามพันธกรณีองค์การการค้าโลก  เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า การเผยแพร่ข้อมูลกฎระเบียบทั้งในรูปแบบสื่อออนไลน์และการจัดตั้งศูนย์ตอบข้อซักถาม และการออกคำวินิจฉัยล่วงหน้า เป็นต้น 

และ 3 ให้ประเทศสมาชิกนำผลการศึกษาเรื่องระยะเวลาที่แต่ละประเทศใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า มาเป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศสมาชิก   

นอกจากนี้ จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของสมาชิกอาเซียนในการเชื่อมโยงระบบการอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างๆ เช่นการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว  ให้ครบ 10 ประเทศอาเซียน ภายในปี 62 เป็นต้น 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19