อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดไต่สวนคำร้องขอผ่านออนไลน์

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเปิดให้บริการไต่สวนคำร้องขอ ในคดีครอบครัวที่ไม่มีผู้คัดค้าน โดยใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line โดยไม่มีค่าใช้จ่ายการใช้ระบบ อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.01 น.


ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยนางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีดำริให้นำวิธีการไต่สวนคำร้องขอตั้งต้นคดีในคดีครอบครัว  ที่ไม่มีผู้คัดค้าน โดยใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ขึ้น อาศัยประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease : COVID 19) (ฉบับที่ 2 ) ซึ่งออกตามความใน ข้อ 13 และ ข้อ 27  ของข้อกำหนดประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จึงเห็นสมควรนำวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาสำหรับการไต่สวนคำร้องขอตั้งต้นคดีที่ไม่มีผู้คัดค้าน เช่น คำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร คำร้องขอเป็นบุตรของผู้ตาย คำร้องขอให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ การตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ การขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ การขออนุญาตทำการสมรส และคำร้องอื่น ๆ ที่ศาลเห็นสมควร โดยดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่นแอปพลิเคชั่น Line โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ความลดการเดินทางมาศาล ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน คู่ความ ผู้มาติดต่อราชการและเจ้าพนักงานบุคลากรของศาล ทั้งนี้ สามารถแสดงความประสงค์  ได้ที่ศูนย์หน้าบัลลังก์ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โทร 0 2272 5201-2 ต่อ 2401 และ 2402 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2272 5201-2 ต่อ 1000 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น