อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

งบ7.5หมื่นล้านฉลุย! ดันกรุงเทพฯขึ้นชั้น'มหานครเอเชีย'

สภากรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 มีมติเห็นชอบงบประมาณปี 64 วงเงิน 75,500 ล้านบาท ใช้พัฒนา 7ด้าน สำนักการโยธาได้งบมากที่สุด ตามแผนผลักดันกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเอเชีย ในระยะ 20 ปี พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 19.20 น.


เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการแถลงข่าวผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานแถลงข่าวตามที่กรุงเทพมหานคร เสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาวงเงิน 75,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ที่ผ่านมา สภากรุงเทพมหานครได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 35 คน โดยมีนายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อเท็จจริงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ของกรุงเทพมหานครดังกล่าวมีความคุ้มค่า เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และกรุงเทพมหานครทั้งนี้ สภากรุงเทพมหานคร จัดทำสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งแบ่งเป็นงบประมาณของสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 19,028,749,190 บาท สำนักงานและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 39,479,366,565 บาท มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2,784,027,000 บาท งบกลาง 14,207,857,245 บาท ซึ่งรวมยอดงบประมาณของกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 75,500 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมียอด 951,764,300 บาท โดยเป็นงบประมาณของการพาณิชย์กรุงเทพมหานครประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การบริหารงบประมาณดังกล่าวสามารถจัดสรรตามแผนงานได้ 7 ด้าน คือ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านการโยธาและระบบจราจร ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย ด้านการพัฒนาและบริการสังคม ด้านการสาธารณสุข และด้านการศึกษา ซึ่งทั้ง 7 ด้านสามารถครอบคลุมการบริหารกรุงเทพมหานครให้กลายเป็นมหานครแห่งเอเชีย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556-2575สำหรับในการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2563 ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่สอง และวาระที่สาม จำนวน 75,500 ล้านบาท  โดยหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ ตามลำดับ  สำนักงานเขตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สำนักงานเขตปทุมวัน หนองจอก ลาดกระบัง ตามลำดับ น้อยที่สุด คือ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะเสนอให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    85%
  • ไม่เห็นด้วย
    15%

บอกต่อ : 69