อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

วางแนวแก้น้ำเสียคลองเปรมฯ เร่งปลุกสำนึกชุมชนห้ามทิ้งขยะ

เรื่องปัญหาน้ำเสียในลำคลอง เป็นปัญหาหลัก ที่กรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการแก้ไข ที่ผ่านมาได้มีการประชุมวางแผนเพื่อหารือ ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.35 น.


จากการสำรวจกรุงเทพมหานคร มีคลองจำนวน 1,161 แห่ง และคู ลำราง ลำกระโดง จำนวน 521 แห่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกัน สำหรับคลองที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 แห่ง รับผิดชอบโดยสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตพื้นที่สำหรับคลองเปรมประชากร เป็นอีกหนึ่งคลองที่กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่ตามแนวเส้นทางคลองเปรมประชากร และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ในคลองเปรมประชากร โดยในที่ประชุม ได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ออกเป็น 3 มาตรการหลัก ประกอบด้วย มาตรการเร่งด่วน ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค.63 โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด ช้อนตักขยะในคลองเปรมประชากร ปรับปรุงท่าพักขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมตลิ่ง รณรงค์การคัดแยกขยะ และประชาสัมพันธ์ของความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง ติดตั้งแพลูกบวบ รื้อถอนบ้านร้างริมคลอง การจัดเก็บขยะและวัชพืช การขุดลอกตะกอนท้องคลอง และคลองสาขา และการจัดระบบไหลเวียนน้ำในคูคลองโดยมาตรการระยะกลาง (สอดคล้องกับโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร) ได้แก่ 1.การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด ระยะที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงหมู่บ้านแกรนด์คาแนล โดยติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด จำนวน 2 ถัง2. ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย เข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2-3 จากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนแจ้งวัฒนะ โดยก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย เข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งสองห้อง และก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย จำนวน 12 บ่อ และก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่โรงควบคุม คุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ โดยก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย จำนวน 10 บ่อ 3.การเพิ่มประสิทธิภาพโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งสองห้อง เพิ่มขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย จากเดิม 1,100 ลบ.ม./วัน เป็น 3,100 ลบ.ม./วัน มาตรการระยะยาว ได้แก่ 1.โครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง 2.โครงการบำบัดน้ำเสียบางเขนส่วนการดูแลรักษา ฟื้นฟู คลองเปรมประชากร จากปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาการจัดเก็บขยะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากร และ อาคารบ้านเรือนรุกล้ำคลองเปรมประชากรนั้น ด้านปัญหาการจัดเก็บขยะ ซึ่งมีขยะตกค้างจำนวนมากทั้งบริเวณริมคลอง ใต้ถุนบ้าน ใต้สะพานข้ามคลอง และบริเวณริมถนน ได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการในการจัดเก็บขยะ โดยปรับแผนการปฏิบัติการ ดังนี้ 1.เพิ่มความถี่ในการจัดเก็บขยะ 2.จัดทีมลงพื้นที่ทุกวัน เพื่อตรวจสอบว่ามีขยะตกค้างหรือไม่ โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้มีความเรียบร้อย 3.เพิ่มวันในการทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่ง จากเดิมที่ทำเฉพาะวันพุธ นอกจากนี้ให้จัดทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะและขยะตกค้างในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร

ซึ่งทีมปฏิบัติการชุดนี้นอกจากจะจัดทำแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรแล้ว ยังจะ สำรวจพื้นที่และกำหนดจุดพักขยะ จุดแพลูกบวบดักขยะ เร่งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนริมคลองเปรมประชากร ทั้ง 2 ฝั่ง ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง โดยให้ทิ้งขยะตามจุดที่กำหนดไว้ และพิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทำความผิดทิ้งขยะลงคลองนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการคลองเปรมประชากรในส่วนของคุณภาพน้ำและการเก็บขยะภายในคลอง พร้อมด้วย สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่ ประกอบด้วย เขตบางซื่อ จตุจักร หลักสี่ และเขตดอนเมือง โดยระบุว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร มีแผนสำหรับดูแลรักษา ฟื้นฟู คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่แล้ว โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาทำความสะอาดคลองในทุกวันพุธ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 50 สำนักงานเขต เพิ่มความถี่ในการจัดเก็บขยะภายในคลอง จากเดิมวันละ 2 ครั้ง เป็น 3-4 ครั้งต่อวัน รวมทั้งเพิ่มรอบการเก็บขยะบนบกให้มากขึ้น และการปลูกฝังจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์โดยครั้งนี้ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบก็ยังพบขยะตั้งแต่ขวดพลาสติก เก้าอี้ หรือที่นอนลอยอยู่ในคลอง จึงอยากขอความร่วมมือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง ให้ช่วยกันดูแลและรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงคลอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยหากประชาชนจะทิ้งเศษขยะ ขอให้นำไปทิ้งในจุดที่สำนักงานเขตจัดเตรียมไว้ หรือหากต้องการจะทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ก็สอบถามข้อมูลการนัดทิ้ง-นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกสัปดาห์ ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าในพื้นที่ริมคลอง ที่มีการสร้างเขื่อนคันกั้นน้ำ คุณภาพน้ำจะดีและปริมาณขยะน้อยกว่า บริเวณที่ยังมีการรุกล้ำคลอง จึงต้องเจรจาและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อไป โดยหลังจากนี้ จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์ เพื่อให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีคุณภาพน้ำในคลองดีขึ้น อย่างไรก็ตามได้ให้เขตทุกแห่งตรวจสอบบ้านรกร้างที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่มีผู้อาศัยอยู่ ตามนโยบายของผู้ว่าฯกทม. และดำเนินการตามกฎหมายเพื่อทำการรื้อย้ายต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 76