อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

'พิษโควิด'กทม.ปรับแผน เลื่อนประกาศใช้'ผังเมืองรวม'เป็นปี64

"พิษโควิด-19" ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องได้ ทำให้ กทม.ต้องปรับแผนเลื่อนประกาศใช้ "ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ" ออกไปเป็นปี 64 พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.35 น.


นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) กทม. กล่าวว่า ได้วางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 กำหนด จนถึงขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 โดยจัดเตรียมร่างผังเมืองรวมที่ปรับปรุงแก้ไขหลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องได้ ส่งผลให้การพิจารณาร่างผังเมืองรวมที่ปรับปรุงแก้ไขหลังจากการประชุมล่าช้าออกไปจากแผนที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม สวพ. ตระหนักถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการและการรอมติจากคณะกรรมการผังเมืองที่มีผลทำให้การประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด จึงได้ปรับแผนและเตรียมความพร้อมในส่วนที่สามารถดำเนินการคู่ขนานกับขั้นตอนตามกฎหมายได้ อาทิ การวางแผนและเตรียมงบประมาณในส่วนที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงการประสานและทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการกำหนดแนวทางการออกผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากคณะกรรมการผังเมืองมีมติตามมาตรา 110 แล้ว ไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด สวพ. ก็พร้อมที่จะดำเนินการตามมติทันที โดยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ได้ภายในปี 2564.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 50