อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

กทม.จับมือสถานศึกษา ร่วมป้องกัน"ไวรัสโคโรนา 2019"

เปิดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ เกิดความตระหนักรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องบางกอก ชั้น บี2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2 เขตดินแดง ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ และผู้เกี่ยวข้อง รวม 2,000 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นๆ ละ 1,000 คนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ และในประเทศไทยได้ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนเป็นระดับ 3 โดยรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ สำหรับกรุงเทพมหานครนั้น ได้มีการกำหนดแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของโรค เพื่อวางแผนรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพทั้งนี้ สถานศึกษาถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งยังเป็นศูนย์การถ่ายทอดความรู้ที่มีศักยภาพและมีความสำคัญอย่างยิ่งของสังคม การส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคจึงเป็นการสร้างเครือข่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดและเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง อยากให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปดูแลและป้องกันตนเอง เด็กนักเรียน รวมถึงบุคคลใกล้ชิดจากเชื้อไวรัสดังกล่าว พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ไปสู่บุคคลอื่นต่อไป

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%