อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

'ขยะเหมือนทองคำ' เปิดตลาดรีไซเคิล'อบต.บางโฉลง'

เปรียบ 'ขยะเหมือนทองคำ' อบต.บางโฉลง เปิดตลาดนัดรีไซเคิล ส่งเสริมการคัดแยกขยะ แก้ปัญหาชุมชน แถมช่วยชาวบ้านมีรายได้เสริม บ้านเรือนสะอาด พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น.

การขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้มีการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้การย่อยสลายบรรจุภัณฑ์เป็นไปได้ยาก ซึ่งจากรายงานสถานการณ์มลพิษของไทย เมื่อปี 60 กรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า พบปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นทั่วประเทศ 27.40 ล้านตัน หรือวันละ 75,068  ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 59 ประมาณ 1.26  ล้านตัน โดยที่ผ่านมา “สมุทรปราการ” เป็นอีก 1 จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากติดอันดับต้นๆของประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองอุตสากรรม แม้ทางจังหวัดจะมีมาตรการคิกออฟ จัดโครงการ “แยกก่อนทิ้ง” รณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในจังหวัด ทั้งขยะครัวเรือนและขยะทั่วไป พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกให้คนในพื้นที่ช่วยกันคัดแยกขยะสำหรับ ตลาดนัดรีไซเคิลขยะ เกิดขึ้นในพื้นที่ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดย นายจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) บางโฉลง เปิดเผยว่า ปัจจุบันในพื้นที่ อบต.บางโฉลง มีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้น  ทำให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 100 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การบริหารจัดการเก็บและกำจัดขยะไม่ทั่วถึง เกิดเป็นปัญหาขยะตกค้าง สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ยิ่งทางจังหวัดมีนโยบายมุ่งเน้นเรื่องความสะอาด จึงจัดโครงการคิกออฟแยกก่อนทิ้ง ลดปริมาณขยะ ในฐานะหน่วยงานท้องถิ่นจึงมอบหมายให้ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดหาแนวทางดำเนินโครงการตามนโยบายดังกล่าว เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะ สะท้อนปัญหาให้ชาวบ้านเห็นถึงความสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง จนเกิดเป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะหรือตลาดนัดรีไซเคิล โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ชาวบ้านในชุมชนทั้ง11 หมู่บ้านของ ต.บางโฉลง รู้จักวิธีการคัดแยกและจัดการขยะจากต้นทางตามหลักการ 5R ได้แก่ 1.ลดการใช้ (Reduce) หลีกเลี่ยงให้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะ 2. ใช้ซ้ำ (Reuse) นำวัสดุที่ใช้แล้วและยังสามารถใช้การได้ กลับมาใช้ซ้ำ 3.นำกลับมาใช้ใหม่  (Recycle) นำวัสดุต่างๆ อาทิ กระดาษ ขวดแก้ว อลูมิเนียม ไปผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 4. กาซ่อมแซม (Repair) ฟื้นฟูสิ่งที่สึกหรอ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ และ 5.การปฏิเสธ (Reject) หรืองดใช้สิ่งของที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้วิธีจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนอีกด้วย         วัตถุประสงค์เพื่อให้ชาว้านตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอย รู้ว่าขยะนั้นบางอย่างเป็นเหมือนทองคำสามารถจำหน่าย สร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวได้ จึงจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ให้ชาวบ้านนำขยะจำพวกขวดพลาสติก กระดาษ หรือขยะอื่นๆ ที่สามารถขายได้ มาจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อของเก่า ซึ่งทาง อบต.จะคอยประสานไปยังผู้รับซื้อของเก่าให้มารับซื้อขยะในชุมชนโดยตรง จะได้ให้ราคาขายเท่ากับราคาท้องตลาด หมุนเวียนไปตามชุมชนต่างๆ นายจำเริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 1 ปี พบว่าสามารถลดปริมาณขยะได้มากถึง 5,346 กิโลกรัมหรือ 5.34 ตัน โดยมีขยะประเภทขวดมากที่สุด 414 ลัง รองลงมาเป็นพลาสติก กระดาษ และอลูมิเนียม ซึ่งชุมชนให้ความสนใจนำขยะรีไซเคิลมาขายในตลาดนัดรีไซเคิลเป็นจำนวนมาก อันดับที่ 1 ได้แก่ “ชุมชนบ้านเอื้ออาทร” เพราะมีจำนวนประชากรมากมาย ทำให้เกิดปัญหาขยะล้นชุมชน โดยจากนี้จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลุกฝังให้ชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญการจัดการปัญหาขยะ การคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ หรือแยกเพื่อจำหน่าย ก่อให้เกิดรายได้ นำไปสู่การจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 86