อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

เลิกวิ่งรถขนขยะข้ามฝั่งธนฯเปิดประมูลจ้างฝังกลบศูนย์หนองแขม

เตรียมประมูลขนขยะฝั่งธนฯ แก้ปัญหาเงินหมดก่อนครบสัญญา จ้างฝังกลบขยะศูนย์หนองแขม4ปี พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.58 น.

รายงานข่าวแจ้งว่า   จากที่การบริหารจัดการขยะของกรุงเทพมหานครเกิดปัญหาจากงบประมาณที่ว่าจ้างเอกชนจ้างเหมาฝังกลบขยะที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขมงบประมาณว่าจ้างหมดลงก่อนถึงเวลาสัญญาจ้างสิ้นสุด  เนื่องจากขยะมีมากเกินทำให้ขนขยะเกินกว่าปริมาณที่ว่าจ้างและงบประมาณหมดลงเร็วก่อนสิ้นสุดสัญญาทำให้สำนักสิ่งแวดล้อมต้องบริหารจัดการ โดยการให้สำนักงานเขต10เขตในฝั่งธนบุรีขนขยะในพื้นที่เขตของตนเองที่ตามปกติต้องนำขยะไปเทกองเพื่อรอเอกชนนำไปฝังกลบอีกทอดที่ศูนย์หนองแขมย้ายการขนส่งโดยนำไปเทกองที่ศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชชั่วคราว โดยล่าสุดขณะนี้ได้เตรียมประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(อีบิดดิ้ง)จ้างเหมาเอกชนรายใหม่ ทำการขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ในราคากลางวงเงิน 3,044.1ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา4 ปีโดยว่าจ้างให้ขนขยะอย่างน้อยวันละ3,000 ตัน

โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะใช้เป็นสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเป็นของตนเองหรือหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือหนังสือสัญญาเช่าที่ดินที่ได้มีการจดทะเบียนต่อพนักงานที่ดินตามกฎหมายและมีระยะเวลาเช่าไม่น้อยกว่า6 ปีโดยเงื่อนไขในสัญญากำหนดให้เจ้าของที่ดินยินยอมให้มีการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลซึ่งจำนวนที่ดินต้องมีจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับปริมาณมูลฝอยที่นำไปฝังกลบในแต่ละวันทั้งนี้ได้กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอด้วยว่าต้องมีผลงานการขนมูลฝอยและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบโดยเป็นผลงานในการดำเนินการสัญญาเดียวเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า1,200 ล้านบาทในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน10 ปีและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรุงเทพมหานครเชื่อถือ

รายงานข่าวแจ้งว่าการว่าจ้างฝังกลบครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการจ้างในระยะเวลาสั้นกว่าปกติที่กทม.จะว่าจ้างอยู่ที่ระยะ7 – 12 ปีเนื่องจากขณะนี้กทม.มีโครงการในการบริหารจัดการขยะที่อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการอีก6 โครงการอาทิโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า1,000ตันต่อวัน ที่ศูนย์ฯอ่อนนุช 1โรงและที่ศูนย์ฯหนองแขมอีก 1โรง ซึ่งจะมีรูปแบบการกำจัดขยะในรูปแบบอื่นมาทดแทนการกำจัดโดยนำขยะไปฝังกลบซึ่งถือเป็นรูปแบบที่กทม.ว่าจ้างดำเนินการกำจัดขยะส่วนใหญ่อยู่ในปัจจุบันที่ต่อไปการดำเนินการด้วยวิธีการนี้จะมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ฝังกลบขยะ ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม อีกทั้งขยะสามารถนำไปแปรรูปและให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าการนำไปฝังกลบ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51