อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

กฟน.-กทม.ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงิน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)และกรุงเทพมหานคร (กทม.)ลงนามความร่วมมือโครงการนำร่องทดลองติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงิน ณ ตลาดบางกะปิ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณูปโภค พุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.


โครงการดังกล่าวได้ทดลองติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงิน จำนวน 77 เครื่อง และปรับเปลี่ยนรูปแบบการจดหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าจากเดิมใช้ไฟฟ้าก่อนประมาณ 1 เดือน (Postpaid) มาเป็นแบบเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid) เพียงแค่ผู้ใช้ไฟฟ้าเติมเงินค่ากระแสไฟฟ้าเข้าระบบก็จะสามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ ทั้งนี้หากจำนวนเงินในระบบใกล้หมดจะมีข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทำการเติมเงินหากต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ระบบการใช้ไฟฟ้าแบบเติมเงิน นั้น ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว เพื่อนำกรุงเทพฯ ก้าวสู่ความเป็นมหานครที่มีการพัฒนาในระดับสากลนายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่ากฟน. เปิดเผยว่า ทางกฟน. มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐในการยกระดับคุณภาพงานบริการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่องทดลองติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงินระหว่าง กทม. กับ กฟน. โดยมีระยะเวลา 12 เดือน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาการให้บริการระบบไฟฟ้าสนับสนุนการจัดการตลาดของ กทม. รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าภายในตลาด และนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงิน เพื่อประโยชน์ของประชาชนสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ กฟน. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงินให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นผู้ค้าของ กทม. ในพื้นที่ตลาดบางกะปิ จำนวน 77 เครื่อง ในระยะแรกจัดให้มีระบบเติมเงินผ่านตู้อัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าภายในตลาด โดยใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามที่ กทม. กำหนดไว้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการในระยะเวลาที่กำหนด กฟน. จะประเมินผลและพิจารณาขยายผลในโครงการอื่นๆ ต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยของ กฟน. เพิ่มทางเลือกการบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้า อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้า เดินหน้า สู่การจัดการพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครต่อไปด้านนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่ากทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการนำร่องทดลองติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงิน ณ ตลาดบางกะปิ (ลาดพร้าว 127) นับเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนามาตรฐานของตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ไฟฟ้าอย่างสะดวก ปลอดภัย แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ค้าตลาดบางกะปิโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการค้าที่เข้ามาค้าขายภายในตลาดบางกะปิ (ลาดพร้าว 127) สอดคล้องกับนโยบายของทั้ง 2 หน่วยงาน ที่ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดในปัจจุบัน สนับสนุน ส่งเสริมการค้าและบริการให้สะดวกเพิ่มมากขึ้น ตรงตามความต้องการของผู้ค้าที่ใช้ไฟฟ้าแบบรายวัน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 101